Fredag 1. oktober var høringsfristen for Storberget-utvalgets rapport om ny finansieringsmodell for private barnehager.

Flere av forslagene i «Du er henta», som er navnet på utvalgets rapport, kan få dramatiske konsekvenser for små, ideelle barnehagers mulighet til å være et helhetlig pedagogisk alternativ.

Nina Johansen er daglig leder i Montessori Norge. Foto: Tomas Moss.

– Vi er enige i at det er fornuftig med transparent finansiering og at det skal være slik at offentlige midler kommer barna til gode, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

– Det vi frykter er at tiltak som skal stoppe avkastning og såkalt «superprofitt», vil ramme montessoribarnehagene hardt. Flere av forslagene er ikke tilstrekkelig belyst og utredet, og kan gi mindre pedagogisk frihet, mindre forutsigbarhet og mer utrygge økonomiske rammer. Som små, ideelle aktører, er budsjettet allerede stramt. Vi vet at det er bred enighet blant partiene om at vi som en anerkjent, alternativ pedagogikk har livets rett i Norge. Da må det være mulig for oss å drive.

Montessori Norge har svart på høringen på vegne av våre 41 medlemsbarnehager. Hovedtrekkene i høringssvaret er:

  • Montessoribarnehager skiller seg fra andre private barnehager fordi de følger en anerkjent pedagogisk retning som har et helhetlig dannelses- og utdanningsløp fra barnehage til avsluttet grunnskole.
  • Montessoribarnehager er ideelle, og er organisert som stiftelser, foreninger eller samvirkeforetak. I noen få tilfeller som aksjeselskap. En modell som skal gi avkastning til eiere er imot barnehagenes idégrunnlag. Barnehagene trenger likevel å tjene nok penger til å kunne ha forsvarlig drift, vedlikehold av bygg og tåle naturlige likviditetssvingninger.
  • Tiltak for å innskrenke handlingsrommet og profitten for store konsern, må ikke gjøre det umulig for mindre ideelle aktører å drive barnehage.
  • Vi trenger forutsigbare rammer og økonomisk likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager.
  • Flertallet i Storberget-utvalget foreslår å gi kommunene hjemmel til å fastsette vilkår for tildeling av tilskudd til nye og eksisterende barnehager. Kommunen kan bestemme at nye barnehager enten skal være drevet kommunalt eller av private ideelle, sette vilkår om deltakelse i kommunale satsinger, lokale krav til bemanning og åpningstider. Vi frykter at økt makt til kommunen, preget av skiftende politiske og ideologiske føringer lokalt, vil gå utover foresatte rett og mulighet til å velge en alternativ pedagogikk for sine barn.

Les hele rapporten og alle høringssvar her:
Høring Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!»