Vi er bekymret for at større innflytelse fra lokale politikere i praksis vil medføre en lokal privatskolelov i stedet for en nasjonal, og bidra til svært usikre driftsvilkår for privatskoler med rett til statsstøtte,

Tekst/ Rådgiver Marianne Tveraaen i Montessori Norge

I dag, fredag 31. mars 2023, la kunnskapsminister Brenna frem forslag i endringer i privatskoleloven. Vedtas forslaget, vil det innebære at lokale politikere og folkevalgte får større makt og mulighet til å nekte etablering av private skoler.

Les mer: Regjeringen.no: Gir lokalpolitikere mer innflytelse over opprettelse av nye privatskoler

Sammen med andre friskoleorganisasjoner har vi jobbet hardt for å unngå at dette forslaget skal legges frem, og vi vil fortsette å jobbe for å hindre at det vedtas. Alle friskolene stilte seg negative til forslaget, og det er i dag tydelig for oss at om forslaget vedtas, vil politikk og ideologi trumfe saklige grunner utformet av Utdanningsdirektoratet i avgjørelsene om etablering av en ny skole – eller i verste fall endringer i drift av denne.

Montessori Norge har satt pris på at Kunnskapsdepartementet gjennom mange år har vært tydelige på viktigheten av å bevare et mangfold. Foresatte i Norge har rett til å velge et pedagogisk alternativ for sine barn, og friskolene representerer derfor en liten, men viktig del av det reelle mangfoldet man har etterstrebet å bevare. Som nevnt i privatskoleloven, er formålet med frittstående skoler å sikre at foreldre og elever kan velge andre skoler enn de offentlige, jf. menneskerettsloven § 2 nr. 2. Det vil og skal alltid være et fåtall som velger et utdanningsforløp ved frittstående skoler, men retten til å gjøre det må like fullt forvaltes likt i hele landet.

Vi er bekymret for at større innflytelse fra lokale politikere i praksis vil medføre en lokal friskolelov i stedet for en nasjonal, og bidra til svært usikre driftsvilkår for friskoler. Montessori Norge klarer ikke å se en løsning for økt lokal påvirkning der man samtidig sikrer forutsigbare driftsrammer for privatskoler – også dersom den politiske sammensetningen i kommunen forandrer seg ved lokalvalg.

Vi ser også for oss at økt lokal påvirkning kan gi en skeivfordeling på landsbasis, der det i kommuner med borgerlig sammensetning vil være svært enkelt å etablere og drive frittstående skoler, mens det i kommuner med andre politiske konstellasjoner vil bli nærmest umulig. Det er vår mening at det ikke kan eller må gis mulighet for skjønn og egne tolkninger hos kommunene, regelverket må være klokkeklart når det gjelder likebehandling: Det må være forutsigbart, ivareta mindretallsrettigheten, sikre objektivitet og ta sterkt hensyn til barns beste.

Vi trenger en nasjonal friskolelovgivning, ikke en lokal, og vi lover alle våre medlemmer at vi skal fortsette å arbeide for dette.