Utdanningsdirektoratet har lagt ut de nye satsene for tilskudd på sine sider. Disse finner dere her: https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskuddssatser/2024/tilskuddssatser-for-grunnskoler-godkjent-etter-privatskoleloven-2024/ 

Sammen med andre friskoleorganisasjoner har Montessori Norge fredag morgen vært i møte med Kunnskapsdepartementet om ny tilskuddsmodell. For noen skoler vil den nye modellen ha store konsekvenser. Modellen vil gjelde fra 1. juli 2024, og skal fases inn over de neste fem årene, med full implementering fra skoleåret 2028/29.

Den nye modellen skal fortsatt gi kompensasjon for smådriftsulemper, og skal gjøre det mulig å drive privatskole med lite elevgrunnlag. Det har vært et poeng for regjeringen å ikke gjøre større endringer enn «nødvendig» i tilskuddsmodellen. 

Det innføres et fast knekkpunkt på 45 elever. Lav sats vil bygge på stigningstallet i en enkel regresjonsanalyse. Høy sats skal regnes ut fra knekkpunkt + lav sats. 

En stor forandring vil merkes for kombinerte skoler: I modellen fra 2003, har man gitt høyt tilskudd opp til knekkpunkt for elever på både barne- og ungdomstrinn på kombinerte skoler. Dette faller bort i den nye modellen, og vil isolert sett gi 573 millioner i lavere tilskudd. Når man setter alle tall i den nye modellen mot hverandre, ser man at det vil være 515 millioner mindre i tilskudd etter den nye modellens beregninger. 

Det vil innføres et «distriktstilskudd» som private skoler som er den eneste skoletilbyder i sin kommune kan søke på. 

Den nye modellen vil kreve endringer i privatskoleloven, der det blant annet må spesifiseres at kombinerte skoler får høy sats opp til knekkpunktet for de første 45 elever, samt at barne- og ungdomstrinn skal være organisert i samme rettssubjekt. Endringsforslagene vil om kort tid sendes ut på høring. 

Skal i møte med Udir

– Vi vet per nå ikke mer enn dette, men vi skal i møte med Udir på onsdag, og vil da få vite mer om den nye modellen, sier rådgiver i Montessori Norge, Marianne Tveraaen.

Nylig mottok Montessori Norge en rapport fra Agenda Kaupang, som ble bestilt sammen med Friskolenes Kontaktforum. Agenda Kaupang har sammenlignet kostnader i små kommunale skoler med tilskuddsgrunnlaget (100%) for små private grunnskoler. De fant at i skoler med opp til 25 elever har kommunale skoler samlet omtrent 2,5 millioner kroner mer å rutte med sammenlignet med 100% tilskuddsgrunnlag for tilsvarende friskole. For skoler med rundt 100 elever har kommunale skoler samlet omtrent 1 million kroner mer å rutte med sammenlignet med 100% tilskuddsgrunnlag for tilsvarende friskole.

– Rapporten viser også stor urettferdighet i kompensasjon for spesialundervisning, sier Marianne.

– Funnene skal vi ta med oss videre i møtet med rette instanser, og gjøre det vi kan for at skolene våre skal ha så gode rammevilkår som mulig, og vi skal bruke alle kanaler vi har for å påvirke beslutningstakerne og politikerne.