I juli og august trer større endringer i kraft i både arbeidsmiljøloven, opplæringsloven, privatskoleloven og forskrifter til disse.

Opplæringsloven
Opplæringsloven er i sin helhet omstrukturert, men kun de delene av loven som det henvises til i privatskoleloven er relevante for friskoler.

Her finner dere Opplæringsloven slik den vil se ut fra 1. august 2024:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2023-06-09-30 

Spesielt verdt å merke seg er lovfesting av at elevens beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som gjelder eleven, retten til medvirkning og skoledemokrati. Kommunen og fylkeskommunen får nå plikt til å følge opp elever med fravær både i grunnskolen og i videregående skole, i tillegg til at i ny opplæringslov er dagens rett til spesialundervisning delt opp i tre rettigheter: individuelt tilrettelagt opplæring, personlig assistanse, og fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemidler.

Les mer her:
https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/ny-opplaringslov/hva-er-nytt-i-ny-opplaringslov/tilpasset-opplaring-og-individuell-tilrettelegging-i-ny-opplaringslov/

Ny opplæringslov åpner for mer fleksibilitet i fag- og timefordelingen, og kommunene kan fastsette at inntil 10 prosent av timene i et fag i grunnskolen kan flyttes til andre fag.

Det er tatt inn en ny bestemmelse om at deler av opplæringen kan gjennomføres uten lærer til stede dersom det er gode grunner for det og det er trygt og pedagogisk forsvarlig. Dette utvider muligheten til fjernundervisning fra dagens regler, men samtidig er hovedregelen at opplæringen skjer med lærer til stede og at unntak fra dette krever en god begrunnelse.

I skolemiljøsaker må rektor fremdeles melde fra til kommune/fylkeskommune, med mindre anklagen er åpenbart grunnløs.

Det er endring i hvilke delplikter statsforvalteren skal vurdere. Statsforvalteren skal etter nytt regelverk kun vurdere om tiltaksplikten og plikten til å lage skriftlig plan er oppfylt.

Udir skal lage en ny veileder om tilpasset opplæring og individuell tilrettelegging. Denne vil erstatte dagens «Veilederen spesialundervisning».

Forskrift til opplæringsloven
Forskrift til opplæringsloven endres fra også 1. august. Nytt kapittel 12 om personalet i skolen gjelder friskoler, jf. privatskoleloven § 4-2 som i dag henviser til opplæringsloven § 10-1 og § 10-2 med tilhørende forskrift. Fra 1. august endres paragrafnumrene som det henvises til.

Forskriften finner dere her:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2024-06-03-900/KAPITTEL_3#KAPITTEL_ 

Den nye forskriftens § 12-13 fjerner tidligere bestemmelse om at lærere med utdanning etter gamle kompetansekrav ikke er kvalifiserte i 2025. Bestemmelsen er nå slik at lærere som allerede er ansatt, kan fortsette.

Privatskoleloven 
Endringene trer i kraft fra 1. august 2024, og skyldes ny opplæringslov.

Dagens § 2-3 i privatskoleloven splittes i to, og gir innhold og vurdering hver sin paragraf. Som nevnt under «Opplæringsloven» ovenfor kan 10 % av timene nå omdisponeres.

§ 2-4 henviser ikke lenger til opplæringsloven kap. 9A, men til kap. 12. Innholdsmessig er det små endringer, men merk følgende «inkludering» er tatt inn som noe skolemiljøet skal fremme, i tillegg til helse, trivsel og læring.

Statsforvalteren skal ikke lenger vurdere om skolen har oppfylt hele aktivitetsplikten i sin behandling, men kun om skolen har rettet opp situasjonen med egnede tiltak og laget en aktivitetsplan. Hvis statsforvalteren vurderer at skolen ikke har gjort nok, skal statsforvalteren som hovedregel kun pålegge kommunen eller fylkeskommunen å rette opp.

Begrepet «skoleeigar» i opplæringsloven kapittel 9A (nå kap. 12), er erstattet med begrepene «kommunen eller fylkeskommunen» i det nye kapittelet 12. Samtidig er følgende tatt inn i privatskoleloven § 2-4: «Når kapittel 12 viser til «kommunen og fylkeskommunen», skal dette lesast som «skolen» i §§ 12-6 tredje og fjerde ledd, 12-8, 12-9 og 12-10, og som «skolens styre» i §§ 12-4 andre ledd og 12-5. Når kapittel 12 viser til «rektor» skal det lesast som «dagleg leiar», jf. § 4-1 andre ledd.»

Bestemmelsen i dagens § 9A-7 om det fysiske miljøet der det sies at henvendelser om det fysiske miljøet skal behandles som enkeltvedtak, tas ut. Alle krav til saksbehandling skal legges til forskrift til privatskoleloven, men her er forskriftsbestemmelsene ikke vedtatt ennå.

Ny § 3-4a åpner for bruk av fjernundervisning på samme betingelser som i opplæringsloven. Dette innebærer at en friskole som vil selge undervisning via internett til en annen skole, må søke Udir om å få godkjent dette som tilleggsvirksomhet. Søknaden kan ikke behandles av Udir før 1. august.

§ 3-6 omhandler nå «individuell tilrettelegging»:
«Elevar i privatskolar godkjende etter lova her har same rett til individuell tilrettelegging som elevar i offentlege skolar. Reglane i opplæringslova §§ 11-4 til 11-11 gjeld tilsvarande for privatskolar.
Heimkommunen eller heimfylket til eleven gjer vedtak om personleg assistanse, vedtak om fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel og vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring etter reglane i opplæringslova §§ 11-4 til 11-6, jf. § 11-7.»

Ny § 3-4d om intensiv opplæring på 1.-4. trinn erstatter tidligere bestemmelser om tidlig innsats.

§ 3-13 om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen har fjernet grensen på to uker permisjon, og lyder nå: «Skolen kan gi ein elev permisjon frå skolen dersom eleven får ei opplæring som samla sett er forsvarleg. Skolen skal ha retningslinjer om permisjon frå skolen.»
Dette innebærer at skolen enten kan fastsette retningslinjer for permisjon selv, eller henvise til kommunens forskrift om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen.

Nytt kapittel 5A omhandler elevens beste, elevenes rett til medvirkning, skoledemokrati, foreldresamarbeid, skoleregler, elevenes plikt til å delta og skolens oppfølgingsplikt. Alle friskoler må nå erstatte tittelen «ordensregler» med «skoleregler».

Mer info finner dere her: Lokale forskrifter etter ny opplæringslov | udir.no

Listen for hva skolereglene skal inneholde, gjelder friskoler også.

Forskrift til privatskoleloven er vedtatt endret med virkning fra 1. august. Forskriften kan leses her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2024-06-03-901 

De fleste endringene i forskrift til privatskoleloven samsvarer med endringer i forskrift til opplæringsloven, men nummereringen av paragrafer er ikke lik.

Økonomiforskrift til privatskoleloven 
Det vil i løpet av kort tid komme endringer angående tilskuddsmodell for grunnskoler i økonomiforskriften. Vi vil linke til disse, så snart de er vedtatt av KD.

Endring i arbeidsmiljøloven fra 1. juli 
1. juli 2024 trådte det i kraft nye krav til hvilke opplysninger en arbeidsavtale må inneholde.

Endringene kommer i tillegg til de kravene som allerede står i arbeidsmiljøloven § 14-6, og skal bidra til mer forutsigbare arbeidsvilkår.

Mer informasjon finner dere her: https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/arbeidsavtale/#Nyekravtilarbeidsavtalenfra1.juli2024