Her finner du ferdige faktabokser som fritt kan brukes. Det er fire forskjellige overskrifter:
Montessoripedagogikken, Montessoriskoler i Norge, Montessoribarnehager i Norge og Organisasjonen Montessori Norge.

Montessoripedagogikken

 • Montessoripedagogikken ble grunnlagt av Maria Montessori (1870-1952) og er en av de eldste og den mest utbredte alternative pedagogikken i verden.
 • Pedagogikken legger vekt på de grunnleggende egenskapene og ferdighetene som barn og unge trenger, slik at de kan bli kompetente og selvstendige mennesker med gode samarbeidsevner og livslang lærelyst. Tverrfaglighet, bærekraft og en tro på barnets iboende trang til å lære og utvikle seg er sentrale.
 • Montessoripedagogikken starter i barnehagen og er et helhetlig utdanningsløp.
 • Montessoriskoler- og barnehager har aldersblanding, og barna jobber i et dynamisk læringsmiljø der minst trealderstrinn er samlet.
 • Internasjonalt snakker man om pedagogikken som en «aid to life», og den brukes også i arbeid med eldre og demente, flyktninger, sosiale prosjekter, i idrett og i fengsler.
 • Les mer på montessorinorge.no og montessori-ami.org

 

Montessoriskoler i Norge

 • Norge har 88 montessoriskoler (1-7 og 1-10) spredt over hele landet (2022). De første montessoriskolene ble grunnlagt for 30 år siden (1990).
 • Montessoriskolene i Norge er frittstående grunnskoler som er godkjent etter og regulert av friskoleloven. Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn ved friskolene.
 • Montessoriskolene følger en egen læreplan, «Læreplan for montessoriskolen». Denne læreplanen er et alternativ til den offentlige læreplanen og ble revidert i 2020. Den er godkjent av Kunnskapsdepartementet.
 • Friskoleloven krever at minst 50% av det pedagogiske personalet ved montessoriskoler skal ha formell undervisningskompetanse og videreutdanning i montessoripedagogikk.
 • Friskoler mottar statstilskudd på 85% av en sats som er beregnet med utgangspunkt i kostnadene i den offentlige skolen. Friskoler kan velge å ta et beløp, inntil de resterende 15%, i skolepenger.
 • De fleste montessoriskoler i Norge er leksefrie heldagsskoler som tilbyr varm og kald lunsj til barna.
 • Les mer: montessorinorge.no og udir.no/utdanningslopet/private-skoler

 

Montessoribarnehager i Norge

 • Norge har 40 montessoribarnehager (2022). Den første startet opp i 1969.
 • Montessoribarnehager er private og som regel små, ideelt drevne barnehager.
 • Montessoribarnehagene følger offentlige krav og jobber etter «Rammeplanen for barnehager». I tillegg har montessoribarnehagene en egen fagplan; «Følg barnet – pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen».
 • Les mer: montessorinorge.no

 

Organisasjonen Montessori Norge

 • Montessori Norge er en non-profit interesse- og medlemsorganisasjon for alle montessoribarnehager og -skoler i Norge. Organisasjonen ble stiftet i 1979 og het fram til 2019 Norsk Montessoriforbund.
 • Montessori Norge utvikler og eier læreplanen «Læreplan for montessoriskolen» og fagplanen «Følg barnet – pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen».
 • Montessori Norges hovedmål er å bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk i Norge. Magasinet «Montessori» gis ut fire ganger i året.
 • Montessori Norge skal ivareta medlemsskoler og -barnehagers behov og jobber blant annet med å sørge for gode politiske og økonomiske rammevilkår, drive kvalitetsutvikling og skape nettverk.
 • Montessori Norge er medlem av Friskolenes kontaktforum (FK) som er et samarbeid mellom Steinerskoleforbundet, Kristne friskolers forbund, Norske fag- og friskoelrs landsforbund og Private handelsskolers landsforbund. Montessori Norge er også medlem av den internasjonale montessoriorganisasjonen Association Montessori Internationale (AMI).
 • Les mer: montessorinorge.no