Montessori Norge jobber med en fellesløsning for montessoriskoler som ønsker å koble seg på Feide.

For å ha en felles løsning må skolene ha samme skoleadministrative system. Løsningen Montessori Norge jobber med nå, innebærer et samarbeid der Barn-Nett er leverandør av et skoleadministrativt system, mens Identum er ansvarlig for å opprette brukerkataloger og sørge for koblingen til Feide.

Skoler som går inn i denne avtalen vil få rimeligere priser på det skoleadministrative systemet og påkoblingen til Feide. I tillegg ser vi flere fordeler ved at Montessori Norge blir et bindeledd mellom skoler og disse leverandørene. Én av dem er at vi kan bidra til utvikling og tilpasninger etter hvilke behov våre medlemsskoler har.

Barn-Nett tilbyr ulike produkter/tjenester i sitt system, og skoler som bruker Barn-Netts skoleadministrative system og eventuelle andre tilleggsprodukter vil faktureres direkte av Barn-Nett.

Montessori Norge er mellomledd for skolene og Identum, som sørger for Feide-pålogging med mer. Identum vil sende faktura direkte til Montessori Norge, som så vil fakturere skolene basert på elevtall.

Spørsmål og svar om samarbeidet og hvordan skoler kan bli med

 • Når og hvordan kan skoler som allerede har en avtale med Barn-Nett bruke fellesløsning med Feide/identum?

Eksisterende kunder kan kobles på Feide/Identum så snart det tekniske ved løsningen er klart. Det vil ikke ta lang tid, men noe gjenstår før man begynner med de første overføringene. Forutsetningen for en fellesløsning med Identum, er at registre fra alle skolene som er med i løsningen blir eksportert til dem i en felles pakke med Montessori Norge som rotnivå. Dermed blir det etablert en felles Feidekatalog for Montessori Norge som inneholder alle brukere knyttet til skolene som er med i felles løsningen. Skoler som allerede har avtale med Barn-Nett må registrere brukere i dette nye registeret så snart det er klart. Skoler kan også sluses inn i fellesløsningen etter hvert. Barn-Nett informerer aktuelle skoler som allerede er kunder hos dem direkte om hvordan de skal gå fram.

 • Når kan øvrige skoler som ønsker å bli med fellesløsningen koble seg på?

Barn-Nett begynner nå å sende over testdata til Identum, og vil holde oss orientert om hvor de er i prosessen. Nye skoler som ønsker å bruke Barn-Netts tjenester kan ta direkte kontakt med Barn-Nett på nåværende tidspunkt. Når vi har kommet så langt at koblingen mot Feide er klar, kan skoler som ønsker å bli med i løsningen ta kontakt direkte med Montessori Norge.

Barn-Nett understreker at de ønsker å gi hver enkelt skole god og personlig oppfølging. Det betyr at de ikke kan gape over for mange nye skoler på én gang. Dersom veldige mange skoler ønsker deres skoleadministrative system, kan det bli aktuelt å sette opp en tidsplan der skolene blir faset inn etter hvert. Det sikrer at alle får den oppfølgingen de skal ha.

 • Hva er Montessori Norges rolle?

Montessori Norge er et mellomledd som sørger for god informasjonsflyt mellom partene, praktisk bistand der det trengs og å sette skolene i kontakt med de som kan gi svar når noe oppstår. Vi vil også være mellomledd for fakturering fra Identum til den enkelte skole som er med i løsningen. Montessori Norge vil sammen med Barn-Nett se på og prioritere hvilke behov det er for tilknytninger til andre systemer, endringer i systemet som kommer mange til gode, endringer som er nødvendige for å tilpasse systemet til montessoriskolers behov og så videre.

 • Hva hvis man ikke ønsker å bruke Barn-Netts skoleadministrative system, men fortsatt vil kobles opp mot Feide via Identum?

Enkeltskoler som ønsker å få Feidetilkobling, men vil bruke et annet skoleadministrativt system, kan ta direkte kontakt med Identum. De vil få en noe rabattert pris, men den vil være høyere enn for fellesløsningen (se prisvedlegg nederst i denne saken). Dersom man bruker et annet skoleadministrativt system vil Montessori Norge ikke ha rolle som mellomledd.

Det samme gjelder dersom flere skoler bruker samme skoleadministrative system (men ikke Barn-Nett). Disse skolene kan ta kontakt med Identum for å be om et tilbud på en egen fellesløsning der flere skoler slår seg sammen. Det vil være uavhengig av Montessori Norge, og skolene må ta direkte kontakt med Identum.

16. september holdt Montessori Norge og Barn-Nett et webinar for skoler som ønsket mer informasjon om en fellesløsning for Feide med Barn-Nett og Identum. Her presenterte Barn-Nett det skoleadministrative systemet, og svarte på spørsmål fra skolene. Oslo Montessoriskole som allerede har begynt å bruke Barn-Netts system delte sine erfaringer så langt. Under kan du lese en kort oppsummering av spørsmål og svar fra møtet.

Skoler som ikke kunne delta på webinaret og ønsker en demonstrasjon av det skoleadministrative systemet, kan ta direkte kontakt med Barn-Nett eller Montessori Norge. Dersom dette gjelder mange kan det bli aktuelt å sette opp et nytt webinar.

Spørsmål og svar fra webinar med Barn-Nett 16. september:

 • Ivaretar Barn-Nett GDPR?

Ja, hele systemet tilfredsstiller GDPR-kravene.

 • Er systemet koblet mot folkeregisteret?

Nei, ikke per i dag.

 • Kan Barn-Nett kobles til Uni Micro?

Ja, det er det allerede en kobling til Uni Micro.

 • Kan Barn-Nett kobles mot andre systemer?

Det gjøres en del koblinger nå i forbindelse med Feide, der det lages registre som kan tas ut. Det kan for eksempel overføres faktureringsinfo og elevdata til Visma-produkter per i dag. Siden det finnes mange ulike systemer er det vanskelig å si noe generelt, men Barn-Nett ser på og svarer på hver enkelt henvendelse angående koblinger. Det vil være aktuelt å jobbe videre med koblinger og integreringer i samarbeid med Montessori Norge.

 • Kan man føre fravær for elever i Barn-Nett?

Ja, de har laget et system for foreldrekommunikasjon, E-barn. Her kan man ha kommunikasjon med foresatte, og fravær kan registreres av lærere, andre ansatte eller de foresatte selv.

 • Kan Barn-Nett erstatte kvalitetssikringssystemet KFF-KSS?

Det må Montessori Norge komme tilbake til. Vi vil etter hvert gå gjennom hvor de to systemene overlapper og hva man eventuelt kan gjøre for å forenkle, slik at skolene ikke trenger så mange ulike systemer. KFF-KSS vil fortsatt være tilgjengelig for skoler som ønsker dette. Det kan også være aktuelt med en form for integrasjon.

 • Har Barn-Netts HMS-system noe om miljørettet helsevern?

Ja, det er lenket inn både lovverk og informasjon om dette.

 • Kan man legge inn ulike programmer (for eksempel Olweus-programmet) og dokumenter selv?

Ja, du kan legge inn det du vil. Fra Barn-Nett får du en standardversjon der du kan skjule det du ikke ønsker å bruke, og lime inn det du vil ha der. Hvis det er programmer og dokumenter som gjelder mange av montessoriskolene, kan det bli laget noen egne standarder for montessoriskoler.

Diverse:

Inspeksjonslister, karakterer og vitnemål, loggføring av presentasjoner er et mulig steg to i videreutvikling av systemet i samarbeid med Montessori Norge.

Man trenger ikke ta i bruk hele systemet på en gang, men kan begynne med å bare bruke det for personalet, bare elever, kun HMS og så videre.

Systemet er ikke koblet opp mot Gule sider.

Priser og mer informasjon

Her finner dere en oversikt over prisene som vil gjelde for skoler som er medlem i Montessori Norge og vil ta i bruk Barn-Netts løsninger:

Pristilbud fra Identum for kobling opp mot Feide for skoler som er med i fellesløsning med Barn-Nett. Summen skal deles på skolene som er med på fellesløsningen etter antall elever:

Pristilbud fra Identum for kobling opp mot Feide for enkeltskole. Dette er en rabattert pris for medlemmer av Montessori Norge, men med en høyere kostnad enn fellesløsningen:

Kontaktinformasjon

Barn-Nett:
Daglig leder Tone Tenold
Epost: support@barn-nett.no / tone@barn-nett.no
Telefon: 55 53 02 30

Identum:
Joachim Hollekim
Epost: joachim@identum.no
Telefon: 95969207

Montessori Norge:
Kontorsekretær Eivind Windly Monsen
Epost: eivind.monsen@montessorinorge.no