Høyre, Venstre og Frp: Utsett forslaget 

Stortingets utdannings- og forskningskomité har avgitt sin innstilling til regjeringen for statsbudsjettet for 2024. 

Friskoleorganisasjonene har jobbet målrettet inn mot Senterpartiet og opposisjonspartiene i komiteen. Dessverre nådde vi ikke fram med Sp, men alle opposisjonspartiene vil kompensere for friskolekuttet med 51-52 millioner kroner.

Vi har hatt en god dialog med flere av komiteens medlemmer, og Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet fremmet følgende mindretallsforslag til innstillingen:

«Stortinget ber regjeringen utsette forslaget om ny tilskuddsmodell for private grunnskoler til den annonserte arbeidsgruppen har levert sin rapport, som må være basert på et bredt faktagrunnlag og med god involvering av friskoleorganisasjonene.»

Den fullstendige begrunnelsen for forslaget er:
«Komiteens medlemmer fra Høyre mener at regjeringens forslag om ny tilskuddsmodell for private grunnskoler bygger på en svært kritikkverdig prosess og mangelfullt saksunderlag. Disse medlemmer viser til regjeringens feilinformasjon til Stortinget om at friskoleorganisasjonene skal ha mottatt rapporten som regjeringen i stor grad bygger forslaget på, og mener at det er svært problematisk at organisasjonene ikke har vært involvert eller informert om hvilken eller hvilke ny(e) tilskuddsmodell(er) som departementet har ansett som aktuelle. Disse medlemmer viser videre til Agenda Kaupangs rapport «Kostnader i kommunal grunnskole» og rapportens funn om en systematisk underfinansiering av friskolene.

Disse medlemmer mener det er bra at regjeringen har trukket forslaget om betydelige kutt i denne omgang, men disse medlemmer er ikke trygge på at friskolene får den forutsigbarheten og likebehandlingen de trenger og har rett på. Disse medlemmer mener at regjeringen må sikre friskolene en forutsigbar og mer likeverdig behandling på nivå med finansiering av en skoleplass i den offentlige skolen. Disse medlemmer støtter derfor initiativet om dialog med friskoleorganisasjonene, signalisert fra Kunnskapsdepartementet 8. november 2023, men mener det er høyst kritikkverdig at den arbeidsgruppen som skal opprettes, har fått en innramming hvor ikke hele modellen gjøres til tema, men bare de sider ved modellen som departementet har valgt ut. Disse medlemmer mener blant annet at kostnader per elev ved drift av kommunale barneskoler, ungdomskoler og kombinerte skoler må sammenlignes med tilskudd til friskoler av samme type og størrelse, og videre at en må søke å finne en finansieringsordning som er både rettferdig og bærekraftig, hvor både driftsutgifter og kapitalutgifter dekkes tilstrekkelig.»