Montessori Norge er medlem av Friskolenes kontaktforum (FK), en forening for friskoleorganisasjoner der blant annet Steinerskoleforbundet og Kristne friskolers forbund er medlem. Formålet er å skape kontakt mellom friskoleorganisasjonene om felles saker, og arbeide sammen for friskolers felles interesser overfor offentlige myndigheter.

FK har sendt følgende innspill på statsbudsjettet 2020 fra Regjeringen Solberg som ble lagt fram 7. oktober.

Kapitaltilskudd
FK har foreslått at regjeringens mål om «Økt kapitaltilskudd til friskolen» kan innfris ved at også avskrivningskostnader tas med i tilskuddsgrunnlaget og at rentekostnader holdes utenfor. KD har beregnet at dette vil medføre et økt tilskudd på om lag 300 mill kr. Kapitaltilskuddet vil da utgjøre om lag 8.000 kr per elev. FK ser at avskrivninger øker mer enn andre kostander i offentlig skole. Nye bygg betyr mer rasjonell skoledrift og reduserte kostnader til drift og vedlikehold. Det medfører redusert tilskuddsgrunnlag. Friskoler har ikke mulighet til å gjennomføre tilsvarende rasjonaliseringer og dermed ikke mulighet til de samme kostnadsreduksjonene. Statlige krav om jevngode læreplaner og krav til elevenes fysiske miljø medfører store behov for fornying av skolebygg. Vi ber om en opptrappingsplan for kapitaltilskuddet. Nye forskriftsbestemmelser om at skoleanlegget skal selges og restmidler innbetales til staten når skolen avvikles, bør ha fjernet frykten for at tilskudd til skolebygg havner hos eier.

Tilskuddssatser
Tilskuddet for en friskole med 250 elever øker med 4,9%. Meldinger fra våre medlemmer tyder på at økningen utover normal pris- og lønnsvekst knapt dekker økte lønnskostnader som følge av økt formell kompetanse blant lærere. I tillegg skal økning i tilskudd dekke oppfølging av en rekke satsinger i offentlig skole som friskolene ikke nyter godt av nettopp begrunnet i at friskolene vil få midler til dette i form av økte tilskudd.

Tilskudd per elev for de ulike programmene i videregående skole endres med fra -1,3 til 2,5%. (-1,3 gjelder naturbruk målt i forhold til 2018-nivået som også har vært nivået i 2019 ved hjelp av en ekstrabevilging) FK mener det er nødvendig med en gjennomgang av tilskuddsordningene som sikrer at alle driftskostnader faktisk tas med i tilskuddsgrunnlaget. Friskolene får heller ikke ta del på lik linje med offentlige skoler i fellesløsninger som fylkeskommunene utvikler.

SFO
FK synes det er fint at regjeringen vil gi økonomisk støtte til SFO-utgifter til de foreldrene som har lavest inntekt. Vi minner om at foreldre må nyte godt av disse ordningen uavhengig av skolevalg. Barn bør få SFO-tilbudet der de er elever. Vi er også spørrende til at noen kommuner dekker SFO-kostnadene for elever i egne skoler mens foreldre med barn i friskoler ikke får del av samme støtten.

Fagfornyelsen
Staten bruker store beløp på fagfornyelsen. Friskolene er pålagt å gjennomføre fornyelser av sine læreplaner for at disse skal være jevngode slik regelverket krever. Friskolene og deres organisasjoner må utføre dette arbeidet med midler fra skolenes ordinære tilskudd mens de offentlige kostnadene ikke inngår i tilskuddsgrunnlaget.

Spesialundervisning og midler til lærebøker
Vi har dokumentert med eget notat sendt KD at en rekke fylkeskommuner og kommuner underfinansierer spesialundervisning som de har fattet vedtak om for elever i friskoler. Situasjonen har blitt vanskeligere etter at friskoleloven ble endret i 2017. Vi er skuffet over at dette ikke rettes opp nå.

FK ber om at friskolene får midler til nye lærebøker på linje med offentlig skole.

 

I tillegg spiller Hovedorganisasjonen Virke inn følgende saker som omfatter våre medlemmer (kort oppsummert):

Inkludering og godt læringsmiljø/spesialundervisning
Vi ser utfordringer med at elever i friskoler risikerer å ikke få den hjelpen de har krav på, på bakgrunn av at kommuner og fylkeskommuner tolker regelverket i Opplæringsloven §3.6 ulikt, og benytter ulikt beregningsgrunnlag.

Vi ber om at det utarbeides en tydelig veileder for tildeling av midler til elever med særskilte behov.

SFO/aktivitetsskole
Her er det store forskjeller i organisering, kvalitet og økonomi. Friskoler må få tilskudd til drift av SFO. Vi ber om at det utredes hvordan elever i friskoler inkluderes i tilskuddsordningen for skolefritidstilbud/aktivitetsskole og kan velge tilbud ved den skolen de går i.

Kapitaltilskudd
Vi ønsker primært en økning, men ber i første omgang om en opptrappingsplan av kapitaltilskuddet til friskoler.

Barnehager:

Tilskudd til bemanningsnorm
Ekstratilskudd til bemanningsnorm trappes ned, og vi er bekymret for at dette vil ramme de små og ideelle barnehagenes økonomiske situasjon. Åpning for at fylkesmannen kan gi økt tilskudd, men vi ser frem til et mer fremtidsrettet regelverk som kan bidra til å gjøre det mulig å være en liten og privat barnehage i fremtiden.

Vi ber om at man sikrer et mangfold i barnehagesektoren og fastsetter et måltall for ønsket andel små og ideelt drevne barnehager.