Oppdatert 23. april: Her finner du oppdatert og nyttig informasjon for montessoriskoler og -barnehager i forbindelse med koronaviruset.

Siden oppdateres jevnlig etter hvert som vi får ny informasjon og avklaringer fra myndighetene. Nederst på siden finner du lenker til nyttig informasjon, og tips til ansatte og foresatte.

Oppdatert 23. april:

Spørsmål og svar om barnehagedrift ved gjenåpning av barnehager

Denne oversikten over spørsmål og svar om barnehagedrift ved gjenåpning av barnehager er hentet fra Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sine medlemssider. Vi takker PBL for at vi får dele dette videre med våre medlemmer.

Fra Nienhuis Montessori: Rengjøringsinstruksjoner for montessorimateriell

Oppdatert 22. april:

Om krav til spesialkompetanse og utsatt eksamen hos Waterpark Montessori International (WMI):
Vi ble gjort oppmerksomme på at avsluttende eksamen ved WMI har blitt utsatt til høsten, og at dette vil kunne påvirke berørte skoler med tanke på å oppfylle krav om minimum 50% spesialkompetanse fra skolestart høsten 2020. Dette ble tatt videre til direktoratet, som igjen har tatt det opp med departementet. Se vedlagte skriv fra KD for mer informasjon. Konklusjonen er at de det gjelder gis unntak fra kravet, frem til eksamen er avholdt: «På denne bakgrunn legger departementet til grunn at montessoriskoler som grunnet den koronarelaterte utsettelsen av eksamen ved Waterpark Montessori International våren 2020 ikke vil oppfylle kravet om at minst femti prosent av lærerne har nødvendig spesialkompetanse ved skolestart høsten 2020, gis utsettelse med å oppfylle dette kravet til etter at den eksamenen ved Waterpark Montessori International som skulle ha vært avholdt våren 2020 er gjennomført, tentativt høsten 2020.»

Krav til spesialkompetanse for skoler godkjent på grunnlag av montessoripedagogikk – konsekvenser av utsatt eksamen ved Waterpark

Gjenåpning for 5.-7. trinn:
Om muligheten for å åpne for øvrige trinn, 5.-7. (noen ønsker å kunne tilby dette): Det har kommet et konkret svar fra Utdanningsdirektoratet til en skole på dette spørsmålet, som fastslår at det ikke er mulighet til å åpne for andre trinn enn 1. 4. på nåværende tidspunkt: «(..) i henhold til covid-19-forskriften § 12a er det kun 1.-4. trinn som kan gjenåpnes 27. april. Øvrige trinn må holde stengt.»

Vi har fortsatt spørsmål og problemstillinger som ikke er besvart, og kommer med mer informasjon i løpet av dagen/morgendagen. Vi ønsker også å komme med noen anbefalinger og tolkninger rundt smittevernveilederne, og håper å kunne si noe om dette så fort som mulig.

Oppdatert 21. april:

Mandag 20. april ble smittevernveileder for barneskoler, SFO, ungdomsskoler og videregående skoler lagt ut. Du kan lese mer Utdanningsdirektoratets sider:

Smittevernveiledere for barnehager og skoler

Oppdatert 16. april:

I samarbeid med de andre friskoleorganisasjonene har vi gitt våre innspill til smittevernveilederen for skolene. Her er det både generelle innspill som gjelder alle friskoler, og innspill som gjelder montessoriskolene spesielt. I tillegg til smittevern, er det også en del andre problemstillinger som må avklares. Hvis du vil lese mer om dette og se innspillene som er sendt inn, kan du lese om dette her:

Innspill til smittevernveileder

Oppdatert 15. april:

Utdanningsdirektoratet har publisert en smittevernveileder for barnehagene: Smittevernveileder for barnehagene

Vi ønsker å høre tilbakemeldinger, synspunkt og utfordringer fra våre barnehager både innledningsvis, men også etter hvert som dere gjør dere erfaringer med tiltakene i praksis.

Oppdatert 8. april:

Regjeringen har besluttet å gjenåpne barnehager fra 20. april og senest 27. april, og 1.- 4. trinn i skolen og SFO fra 27. april. Gjenåpningen skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Det ligger oppdatert informasjon på Udirs nettsider: Åpning av barnehager og skoler og et eget brev er sendt ut til friskolene:
Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om gjenåpning av skoler og videre tiltak

Oppdatert 2. april kl. 17.00:

I et møte med friskoleorganisasjonene og Kunnskapsdepartementet ble det oppgitt at friskolene og barnehagene ikke vil få økonomisk støtte for å holde åpent i påsken.

Kommunene får ikke ekstra midler til å gi et slikt tilbud, og friskolene heller ikke kan vente seg noen økonomisk støtte for å holde åpent. Det er derfor heller ingen forventning eller krav om det. Altså er det slik at friskolene og de private barnehagene ikke kan forventes å gi et tilbud som går ut over det de vanligvis gir, og som er «avtalen» man har med foresatte i sine kontrakter. Dersom noen likevel skulle ønske å gi et slikt tilbud vil det være frivillig og dugnadsbasert, og man vil ikke kunne forvente kompensasjon.

Det ble også sagt i dagens møte at friskolene vil få informasjon i morgen, fredag 3. april, når det gjelder hvordan refusjon av foreldrebetaling i SFO skal foregå i praksis.

Her kan du lese mer om innspillene Montessori Norge ga Kunnskapsdepartementet i dagens møte:
Innspill til Kunnskapsdepartementet

Oppdatert 25.03. kl. 15.00:

Både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen.
Les mer på Udirs nettsider

Tirsdag 24. mars kunngjorde regjeringen at skoler og barnehager vil være stengt til og med 13. april, og at perioden kan forlenges.

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et brev til alle skoler godkjent etter friskoleloven og
voksenopplæringsloven kap. 4 med informasjon om stengingen. Du kan lese brevet her. Brevet ble sendt ut kort tid før stengingen ble forlenget.

Oppdatert 19.03. kl 20.40:

SFO:
Vi har fått signaler fra Kunnskapsdepartementet om at det kommer et informasjonsbrev til friskolene rett over helgen. Vi har gitt beskjed om at det haster veldig å få avklart mer rundt SFO, og har derfor fått en foreløpig bekreftelse som sier følgende: I forbindelse med at skoler og SFO er stengt, skal også foreldre med barn som benytter SFO- tilbudet ved friskoler få refundert foreldrebetalingen for perioden det er stengt. Dette er for å unngå at friskoler skal foreta permitteringer av ansatte under stengingen. Dersom noen SFO’er likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet. Departementet vil komme nærmere tilbake til hvordan ordningen skal administreres.

Vi synes at denne meldingen fra departementet er noe uklar, ettersom det her står at foresatte skal få refundert foreldrebetalingen for SFO, ikke at staten vil kompensere friskolene for bortfall av foreldrebetaling slik vi har forstått at ordningen skal være. Dette har vi gitt tilbakemelding på og bedt om at meldingen presiseres tydeligere. Uansett er det positivt at friskolene kan vente seg støtte på dette området. Vi oppdaterer på våre nettsider så snart det kommer en tydeligere avklaring.

Foreldrebetaling:
Vi får også en del spørsmål om foreldrebetalingen i skolen, og at flere blir kontaktet av foresatte som lurer på om situasjonen gir grunnlag for avkorting i skolepengene.

Til dette er svaret nei, skolepenger skal i prinsippet fortsatt betales så lenge eleven har skoleplass, ettersom skolen fortsatt gir et tilbud til alle elevene. Skolen er pliktig å gi undervisning som før, men på grunn av situasjonen kan ikke skolebygget lenger benyttes.

Et annet spørsmål er om skolene bør etterstrebe å finne fleksible løsninger, spesielt for foresatte som havner i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av denne krisen. Vår anbefaling her må være ganske generell, ettersom det vil avhenge av skolens økonomiske mulighet til å gi fritak, utsettelse av betaling e.l. Det vil for noen foresatte handle om å kunne la barna fortsette ved skolen eller ikke, og dermed bør skolene veie ulike hensyn opp mot hverandre og finne gode løsninger for familier som har behov for støtte i en overgang.

Vårt generelle råd med bakgrunn i det vi nå vet er at det ikke skal være grunnlag for å permittere ansatte, hverken ved skolen eller SFO.

Spesialundervisning/permittering:
Vårt generelle råd med bakgrunn i det vi nå vet er at det ikke skal være grunnlag for å permittere ansatte, hverken ved skolen eller SFO.

Alle tilbakemeldinger vi ser fra kommuner hvor friskoler spør om dette med spesialundervisning, tilsier at midler knyttet til vedtak om spesialundervisning ikke avkortes. Det forutsettes selvsagt at skolene gjør så godt de kan med de rådende forutsetningene. Skoleledere bør sørge for at assistenter sysselsettes i forhold til undervisningen. Dersom det blir helt umulig å finne oppgaver til enkelte assistenter kan selvsagt permittering vurderes. Vi oppfordrer også skolene til å ta kontakt med kommunen dersom man er usikker på noe rundt dette.

Permittering av kokk kan være en aktuell problemstilling for noen, og eksempel på person man ikke får utnyttet. Men personen er sannsynligvis lønnet av tilskuddsmidler fra staten og disse midlene vil jo komme som ellers. Dermed er det kanskje ikke nødvendig å permittere noen på nåværende tidspunkt.

Tips til foresatte som nå driver hjemmeundervisning:
Hjemmearbeid i montessoriskolen
Et godt verktøy for å planlegge og strukturere: Loggboka i grunnskolen

Aid to Life er en nettside som har god informasjon til foresatte til barn i alderen 0 til 3 år.

Her deler driftige pedagoger ideer og undervisningsopplegg:
Facebook: Corona-dugnad for Montessoriskoler

Tips til ansatte fra psykolog:
Hvordan oppnå ekte kontakt med barna uten å møtes: Å oppnå kontakt i koronaens tid

Spørsmål og svar for private barnehager:
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) holdt nylig et nettmøte om viktige saker i denne pågående krisen.
Her kan barnehager få svar på mange spørsmål og gode tips.

Nyttige lenker som oppdateres jevnlig:

Utdanningsdirektoratet:
Informasjon om koronaviruset
Ofte stilte spørsmål om koronasituasjonen

Helsedirektoratet:
Helsedirektoratet stenger alle barnehager og skoler

Utdanningsforbundet:
Spørsmål og svar: Koronavirus i arbeidslivssammenheng

NAV:
Koronavirus – informasjon fra NAV

Vi skal gjøre så godt vi kan for å være et mellomledd som hjelper skoler og barnehager med å finne informasjon. Vi er tilgjengelige på epost og telefon, og tar imot alt av spørsmål og utfordringer som måtte dukke opp.