Forbundsstyrets instruks og mandat

Forbundsstyret er Norsk Montessoriforbunds øverste organ i perioden mellom landsmøtene.

Forbundsstyret skal ha 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Leder og nestleder velges særskilt.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for landsmøteperioden.

Hvis forbundsstyrets leder trekker seg i perioden mellom to landsmøter, trer nestleder inn som leder frem til landsmøte.

Hvis nestleder i forbundsstyret trekker seg i perioden mellom to landsmøter, velger forbundsstyret selv ny nestleder blant forbundsstyrets medlemmer, inklusive varamedlemmer.

Forbundsstyret møter når leder eller minst 5 av forbundsstyrets medlemmer finner det nødvendig. Forfall skal meldes så snart det er mulig til daglig leder. Sekretariatet fører protokoll for forbundsstyret.

Forbundsstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, deriblant leder eller nestleder. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Ved leders fravær har nestleder denne dobbeltstemmen.

Styrevedtak skal protokollføres og godkjennes. Er styrets beslutning ikke enstemmig, skal det angis hvem som har stemt for og imot. Styremedlem og daglig leder som ikke er enig i en beslutning, kan kreve sin oppfatning innført i protokollen. Utkast til protokollasjon sendes styremedlemmene etter styrebehandlingen. Eventuelle kommentarer må meldes tilbake til daglig leder før neste styremøte. Protokollen skal så langt mulig godkjennes på første styremøte etter styrebehandlingen.

Forbundsstyret har ansvaret for å forberede Landsmøtet.

Forbundsstyret behandler og vedtar budsjett, årsberetning og årsregnskap. Regnskap skal være revidert.

Forbundsstyret gir Arbeidsutvalget mandat. Arbeidsutvalg skal bestå av styrets leder og nestleder, daglig leder og et styremedlem. Forbundsstyret velger styremedlem til arbeidsutvalget.

Forbundsstyret fastsetter lønn til Norsk Montessoriforbunds daglige leder.

Forbundsstyret ansetter daglig leder, inngår arbeidsavtale og fastsetter instruks for stillingen.

Forbundsstyret fastsetter honorar til forbundsstyrets leder og nestleder.

Forbundsstyret skal få tilsendt saksliste og vedlegg 6 dager før styremøtet. Styremedlemmene må sette seg inn i sakene før styremøtet.

Forbundsstyrets medlemmer har plikt til lojalt å ivareta Norsk Montessoriforbunds interesser på en forsvarlig måte, og har i den forbindelse taushetsplikt med hensyn til opplysninger og andre forhold de er blitt kjent med som følge av styrevervet som ikke er offentlig kjent. Taushetsplikten gjelder i styrevervperioden og etter at styrevervet har opphørt. Medlemmer av forbundsstyret har ikke anledning til å kopiere eller videresende dokumenter uten at dette er avtalt med resten av styret og/ eller daglig leder. Styrets diskusjoner og vurderinger samt de enkelte styremedlemmenes synspunkter, uttalelser og dissenser er undergitt taushetsplikt, med mindre styret ved flertallsvedtak blir enig om annet.

Det enkelte styremedlem skal selv vurdere egen habilitet. Inhabilt medlem skal ikke delta i behandlingen av den aktuelle saken, men kan delta i øvrige saker.

Sist revidert mars 2017.