Ønsker du å starte en montessoriskole, eller lurer på hva som skal til for at det opprettes en montessoriskole i ditt nærmiljø? Her finner du svar på mange av de vanligste spørsmålene vi får om å starte en montessoriskole.

Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for norske montessoriskoler og -barnehager, men starter ikke selv skoler og barnehager. Norske montessoriskoler har ikke en felles administrasjon, men er selvstendige enheter med egen ledelse, vedtekter, inntaks- og ordensreglement. Hver skole har et eget styre, som er juridisk ansvarlig for at skolen driver lovlig og at elevene får den opplæringen de har krav på.

Å starte og drive en montessoriskole er krevende, og det er et omfattende lov- og regelverk man må sette seg inn i og følge. Men husk at det er barna det handler om – og deres rett til å få den opplæringen de har krav på i skoler som drives godt og forsvarlig.

Hvorfor starte en montessoriskole?
Hvert år får vi henvendelser fra foresatte og interessegrupper som ønsker å beholde en nedlagt eller nedleggingstruet nærskole. Vi forstår fortvilelsen og ønsket om å beholde skolen, men ser samtidig at mange har lite kjennskap til montessoripedagogikken og hva en montessoriskole er.

Montessori Norges oppgave er å legge til rette for kvalitet i norske montessoriskoler og -barnehager.

Derfor er vi opptatt av at de som ønsker å starte en montessoriskole vet hva montessoripedagogikk er, hvilke forpliktelser de tar på seg, og at de er motiverte for det ekstra arbeidet og kravene man må innfri for å drive etter en alternativ pedagogikk.

En montessoriskole har ikke metodefrihet, men er lovpålagt å følge montessoripedagogikken og læreplanen man er godkjent for. I tillegg må minst 50% av alle lærere ha formell undervisningskompetanse (lærerutdanning eller tilsvarende) i tillegg til godkjent kompetanse i montessoripedagogikk for aldersgruppen de skal jobbe med. Dette kravet gjelder fra første skoledag, og det gis ikke dispensasjon. Det betyr at den som ønsker å starte en montessoriskole må ha tid og ressurser til å videreutdanne lærere i montessoripedagogikk før oppstart, og være tydelig overfor både fremtidige foresatte og ansatte om hva det innebærer å være elev eller jobbe ved en montessoriskole.

Vi anbefaler alle som ønsker å starte en skole om å ta kontakt med og besøke (gjerne flere) montessoriskoler for å observere hvordan undervisningen foregår. Vær forberedt på at det tar tid å skaffe kompetansen dere trenger.

Hvordan søke om å starte en montessoriskole?
Det er Utdanningsdirektoratet som behandler og godkjenner søknader om å drive friskole. Her finner du informasjon om hvordan du søker og krav som må oppfylles for å søke om å starte og drive en friskole.

I søknaden må det vises til hvilken læreplan skolen skal drives etter. Montessori Norges medlemsskoler driver etter Læreplan for montessoriskolen. Alle skoler som ønsker å bruke denne læreplanen, også i en søknad om å starte en skole, må være medlem i Montessori Norge.

I forbindelse med søknaden om å drive friskole, må det også utarbeides vedtekter, ordens- og inntaksreglement, budsjett etc. Her er det variasjoner fra skole til skole, og vi har ingen maler som kan brukes i en slik søknad. Dette er dokumenter som forplikter, og det er viktig at man setter seg godt inn i hva reglementene innebærer, hvilket handlingsrom man har, og hva som vil fungere best for skolen.

Medlemskap i Montessori Norge
For å få tillatelse til å bruke Læreplan for montessoriskolen, må organisasjonen som søker være medlem i Montessori Norge.

Ta kontakt med oss i god tid før du skal sende inn søknad om å starte en montessoriskole, slik at vi kan vurdere søknaden om å bruke vår læreplan, og gi informasjon, råd og veiledning.

Medlemskap for lokalforeninger (omfatter foreninger som ønsker å starte en montessoriskole) koster 2000 kroner i året, og må være betalt før en tillatelse gis. Kontingenten blir ikke tilbakebetalt selv om skolen får avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknaden.

I tillegg må nye skoler delta på kurs i forbindelse med oppstart:

  • Innføringskurs i Læreplan for montessoriskolen
  • Styrekurs for friskoler

Kursene tar opp utfordringer vi vet mange nye skoler har i oppstarten, og hjelper skolens styre og pedagogiske ledelse med å få en god start og et godt utgangspunkt for sin skole.

Når skolen er i drift, er medlemskontingenten 0,6% av forrige års statstilskudd.

Styret
Skolens styre har et stort ansvar og er juridisk ansvarlig for at skolen driver lovlig, og at elevene får den opplæringen de har krav på. I en montessoriskole betyr det at det er styret som er øverst ansvarlig for at skolen driver etter pedagogikken og læreplanen den er godkjent for. Som skoleeier har styremedlemmene et personlig ansvar.

I praksis skal styret ha den rollen og ansvaret en kommune har for sine offentlige skoler. Derfor er det svært viktig at styrets leder og medlemmer vet hvilket ansvar de tar på seg, lovverket skolen må følge, og at de vet hva montessoripedagogikk og en montessoriskole er.

Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med friskoler, og de ser også på styrets arbeid:

Montessorilæreplanen
Læreplan for montessoriskolen er et helhetlig planverk for 1.-10. trinn. Dagens utgave ble revidert i 2020, og er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen støtter de grunnleggende verdier som kommer til uttrykk i friskolelovens formålsparagraf, og skolene driver sin undervisning i tråd med disse. Læreplanen er utarbeidet etter gjeldende krav til friskolers læreplaner i Forskrift til friskoleloven, § 2A-1 og § 2A-3, og Rundskriv Udir-02-2011 – Krav til læreplaner for frittstående skoler. I sistnevnte presiseres det:

Skolen må synliggjøre den anerkjente pedagogiske retningen i læreplanen, både i overordnet del og i læreplaner i relevante fag. Opplæringen må representere en sammenhengende idé og et verdigrunnlag som normalt ikke realiseres i den offentlige skolen. Det pedagogiske opplegget skal være utprøvd, utførlig beskrevet i litteraturen, velrenommert og relativt utbredt. I tillegg skal skolen synliggjøre den anerkjente pedagogiske retningen i stiftelsesdokumenter.

Alle som ønsker å starte en montessoriskole etter vår læreplan, må sette seg grundig inn i hva læreplanen inneholder og hvordan den skal brukes.

Du finner montessorilæreplanen i digital versjon og innførings- og veiledningsvideoer her:

Montessoriskoler har ikke metodefrihet, men er lovpålagt å drive etter den læreplanen de er godkjent etter. En slik godkjenning gjelder for Læreplan for montessoriskolen i sin helhet, og en montessoriskole kan ikke velge vekk deler av montessorilæreplanen, eller bruke deler av andre godkjente læreplaner, som f.eks. Fagfornyelsen.

Montessoripedagoger
En montessoriskole må og skal ha montessoripedagoger i undervisningsstillinger. I Forskrift til friskoleloven står det:

Minst halvparten av undervisningspersonalet i montessoriskoler og steinerskoler må ha spesialkompetanse i skolens pedagogikk, i tillegg til ordinær lærerkompetanse. Som spesialkompetanse regnes høyere utdanning innen den anerkjente pedagogiske retningen med et omfang på minst 60 studiepoeng. Departementet kan i tillegg godkjenne annen utdanning av minst ett års omfang som spesialkompetanse. Spesialkompetansen må være relevant for undervisning på de aktuelle årstrinn. Realkompetanse kan ikke lenger erstatte utdanning innen den pedagogiske retningen.

I Norge regnes montessoripedagogikk som en tilleggskompetanse. Det vil si at lærere må ha formell undervisningskompetanse (lærerutdanning eller tilsvarende) i tillegg til godkjent tilleggskompetanse i montessoripedagogikk. Kravet om at minst 50% av ansatte i undervisningsstillinger skal ha formell undervisningskompetanse og godkjent kompetanse i montessoripedagogikk er absolutt, og det gis ikke dispensasjon for nystartede skoler, ansatte som er under utdanning, i permisjon eller sykmeldte.

Ansatte som har kompetanse i montessoripedagogikk, men ikke ordinær lærerkompetanse, vil være en verdifull ressurs for skolen. Men de vil ikke telle inn under kravet om minst 50% montessoripedagoger.

Vi vet at det er svært krevende for mange nye skoler å oppfylle dette kravet, og man kan ikke regne med å få søkere som har kompetansen lovverket krever ved oppstart. Vi anbefaler derfor å komme i gang så fort som mulig med å videreutdanne lærere i montessoripedagogikk.

Ved ansettelse av lærere uten tilleggskompetanse i montessoripedagogikk, er det viktig å ha en kontrakt som forutsetter at læreren tar denne videreutdanningen innen et visst tidsrom. Også for etablerte skoler er det viktig å ha en plan for kontinuerlig videreutdanning av personalet. En montessoriskole som stadig ligger på grensen for å drive lovlig, vil kunne få store problemer hver gang en ansatt slutter eller er i permisjon/sykmeldt. I tillegg er det svært krevende å drive en god montessoriskole hvis montessoripedagogene i praksis er i mindretall ved skolen.