Styrets årsberetning 2015, vedtatt på styremøte 9. mars 2016.

Perioden 01.01.15 – 31.12.15

Styret
I perioden 01.01.15 – 31.12.15 bestod styret av følgende:

Jon Terje Bjørke (Oppland) – leder
Jennifer Varbanov (Hedmark) – styrets nestleder
Petter Torp (Oslo)
Madlena Ulrich (Vestfold) Erstattet av 1.vara Helle Sagstuen (Hedmark) i oktober 2015
Gaute Losnegård (Sogn og Fjordane) /Hilde Tørnby (Vestfold) etter landsmøte i april 2015
Stéphanie Chaigneau (Akershus)
Ellen Steina (Oslo)

Varamedlemmer

  1. Christian Thalèn (Oslo)
  2. Berit Skogli (Troms)

Arbeidsutvalget
I perioden 01.01.15 – 30.09.15 har arbeidsutvalget (AU) bestått av Jon Terje Bjørke, Jennifer Varbanov, Madlena Ulrich og Marie Lexow (til 31.08.15). I perioden 01.10.15 – 31.12.15 har arbeidsutvalget bestått av Jon Terje Bjørke, Jennifer Varbanov, Stephanie Chaigneau og Nina Johansen (ansatt). Arbeidsutvalget har hatt jevnlig kontakt pr. møter, telefon og e-post.

Sekretariatet
Sekretariatets viktigste oppgave er å iverksette vedtak fattet av forbundets landsmøte og styre. Videre har sekretariatet ansvaret for alle sider ved NMFs interne og eksterne informasjonsflyt, herunder utgivelsen av forbundets medlemsblad. Sekretariatet planlegger og gjennomfører forbundets arrangementer. Sekretariatet har i perioden 01.01.15 – 31.08.15 vært ledet av Marie Lexow. I perioden 01.10.15 – 31.12.15 har sekretariatet bestått av daglig leder Nina Johansen og kontorsekretær Eirin Eikås.

Ansatte
Norsk Montessoriforbund har i perioden 01.01.15 – 31.08.15 hatt én heltidsansatt: Marie Lexow i en 100 % stilling som forbundssekretær/ daglig leder og redaktør for medlemsbladet Montessori magasin. Marie sluttet i sin stilling i NMF med virkning fra og med 01.09.15.

Fra 01.10.15 ansatte NMF to nye personer: Nina Johansen i stillingen som daglig leder og Eirin Eikås i stillingen som kontorsekretær. I 2015 har de begge jobbet i 80 % stilling.

Økonomi
Norsk Montessoriforbund har i 2015 hatt en samlet inntekt på kr. 3 009 950. Driftsresultatet er på kr 691 676. Styreleder Jon Terje Bjørke har i 2015 mottatt et styrelederhonorar på kr. 65 000 samt fått dekket sine utgifter til reise. Styrets nestleder Jennifer Varbanov har mottatt et honorar på kr. 25 000 samt fått dekket sine utgifter til reise. Øvrige styremedlemmer har fått dekket sine utgifter til reise.

Konferanser og kurs
Norsk Montessoriforbund har gjennomført barnehagelederkonferanse 2. november og skolelederkonferanse 3. november. Kursene fant sted i Oslo. Det ble også avholdt Landsmøte 24. og 25. april.

Friskolenes Kontaktforum
Friskolenes Kontaktforum er et uformelt samarbeidsorgan for Steinerskoleforbundet, Norske Fag- og Friskolers Landsforbund, Private Handelsskolers Landsforbund, Kristne Friskolers Forbund og Norsk Montessoriforbund. Forumet har hatt regelmessige møter med Utdanningsdirektoratet samt møter med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet. Marie Lexow, og senere Nina Johansen/Eirin Eikås, samt styreleder Jon Terje Bjørke har deltatt i forumets møter på vegne av NMF.

Medlemskap
Norsk Montessoriforbund er medlem av det internasjonale montessoriforbundet, Association Montessori Internationale (AMI). Forbundet deltok på AMIs årsmøte i Amsterdam 11.-13. april, representert ved Jon Terje Bjørke, Jennifer Varbanov og Marie Lexow. Norsk Montessoriforbund er også medlem i hovedorganisasjonen Virke.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det har vært ubetydelig sykefravær i løpet av 2015 og det er ikke registrert skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2015.

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret mener at informasjonen gitt her i årsberetningen gir en rettvisende oversikt over forbundets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning for bedømmelse av regnskapet.

Fortsatt drift
Årsregnskapet for 2015 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener at fremtidsutsikter viser at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2015 er satt opp under denne forutsetningen.

Finansiell risiko
Styret anser at det ikke finnes noen risiko angående forbundets finansielle stilling ved årsskiftet.

Likestilling
Det er ikke lagt vekt på spesielle likestillingsvedtak i forbundet. Valgkomiteen er opptatt av å finne frem til en balansert sammensetning av styret.