Torsdag 1. februar gikk fristen ut for å sende inn høringssvar om «Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Styring og finansiering av barnehagesektoren)».

Montessori Norge har blant annet svart at mange av regjeringens forslag:

  • ikke er godt nok konsekvensutredet
  • vil minske mangfoldet
  • rammer små barnehager med ideelt formål hardt

Montessori Norge har samarbeidet med Steinerbarnehageforbundet, PBL og Virke i arbeidet med å besvare høringen.

I tillegg til høringssvaret fra Montessori Norge har alle samarbeidsutvalg (SU) i våre barnehager og Steinerbarnehageforbundet sendt inn en felles høringsuttalelse. Flere barnehager har også sendt inn egne uttalelser, og har engasjert foreldre til å svare på høringen.

– Det har vært et omfattende høringsarbeid, med et høringsnotat på over 200 sider, og med forslag til store endringer i over 30 paragrafer i lov og forskrift, sier rådgiver i Montessori Norge, Marianne Tveraaen.

– Det er ikke tvil om at Kunnskapsdepartementet har gjort et stort utredningsarbeid, men til tross for det mangler konsekvensutredningene. Dersom dette blir vedtatt, vil det gi kommunene svært stor råderett over hvordan private barnehager styres, og det vil minske mangfoldet i sektoren betraktelig. Det vil gå spesielt hardt ut over små barnehager med ideelt formål, og mange barnefamilier vil miste valgmulighetene de har i dag. De foreslåtte endringene vil også føre til omfattende administrative oppgaver som vil gå direkte utover barna.

Til nå har 1370 svar på høringen blitt publisert på regjeringens nettside. Engasjementet er stort, og blant dem som stiller seg negative til forslaget er det også flere kommuner.

– De skriver at forslaget vil skape usikkerhet og forkludre det gode samarbeidet de opplever å ha i dag. Det sier også noe om hvor radikalt dette forslaget er.

Hele høringssvaret fra Montessori Norge blir lagt ut her.