Digitalt møte med medlemmer

Mandag 30. mars arrangerte Montessori Norge møter med medlemsbarnehagene og -skolene via Zoom.

Fra barnehagene var det ni deltakere, mens det på det meste var 64 deltakere inne fra montessoriskolene.

Formålet med slike digitale medlemsmøter er først og fremst å skape en arena der ledelse og administrasjon kan møtes for å utveksle erfaringer og få innspill fra hverandre. I tillegg kan vi i Montessori Norge svare på spørsmål som dukker opp underveis. All relevant informasjon til skolene og barnehagene i den pågående situasjonen blir også sendt ut på epost og lagt ut på nettsidene. Her kan du lese om noe av det som ble tatt opp i løpet av møtet. Dersom stengingen fortsetter etter påske, ønsker vi å arrangere slike møter en gang i uken. Vi tar gjerne imot spørsmål på forhånd slik at vi kan forberede svar, og tips om tema. Det kan også være aktuelt å invitere inn ulike eksperter. Send oss gjerne innspill på post@montessorinorge.no

Alle spørsmål og innspill som kommer inn tar vi med oss i det videre arbeidet og i dialog med myndighetene. Noe er det opp til den enkelte barnehage og skole å finne gode løsninger på selv. Mange lærere deler for eksempel opplegg i Facebook-gruppen Corona-dugnad for montessoriskoler.

Barnehagene
Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har vært en svært verdifull samarbeidspartner for Montessori Norge i spørsmål og avklaringer for i denne situasjonen, og vi har fått tilgang til ressurser hos PBL for å bistå montessoribarnehagene. Deltakerne på møtet luftet flere problemstillinger de har møtt de siste dagene.

Mens noen barnehager vil være åpne for å ta vare på barn med foreldre i samfunnskritiske stillinger, vil andre være helt stengt. I møtet ble det luftet ønske om tydeligere retningslinjer fra det offentlige, og tid til å kunne planlegge framover. Hva vil for eksempel skje i påskeferien, når foresatte til barn i samfunnskritiske stillinger fortsatt trenger pass av barn mens de er på jobb? Kan noen barnehager bli pålagt å holde døgnåpent?

Skjermbilde fra Zoom-møtet for barnehagene.

 

Kommuner kan også tolke føringene fra myndighetene ulikt, og fra en barnehage kom spørsmålet om hva barnehagen bør tilby foresatte med delt omsorg der én av dem har en samfunnskritisk stilling. Mens noen kommuner oppfordrer de foresatte til å samarbeide om å finne løsninger, slår andre fast at man skal tilby barnehageplass den uken barnet er hos den foresatte som må jobbe. For den enkelte barnehage kan det være vanskelig å gå inn i familienes private sfære.

I tillegg delte barnehagelederne erfaringer med hvordan de arbeidet etter at barnehagen ble stengt, og eksempler på hvordan de holder kontakten med barna. I en barnehage har de pedagogiske lederne fordelt barna mellom seg og ringer de foresatte. Dukker det opp informasjon som tyder på at barnet er i en sårbar situasjon og kan ha behov for barnehageplass, blir dette diskutert i ledergruppa.

Noen barn i barnehagen har spesialpedagogiske tiltak. Bør de ha en barnehageplass? Er det allmenne retningslinjer? I en kommune er anbefalingen at man gir et tilbud i hjemmet via video, og så langt det lar seg gjøre unngå å møtes fysisk.

En barnehage har sendt ut ukeplan med forslag til aktiviteter familien kan gjøre, og arrangerer samlingsstund via video en gang i uka. En annen barnehage har blant annet spilt inn videoer med sanger og gjort det tilgjengelig via MyKid og Google Drive, og laget aktivitetsposer som har blitt levert på døren til familiene. En barnehage hadde også ønske om å kunne begynne med noen presentasjoner via video dersom stengingen ble langvarig – familien har jo valgt montessoripedagogikk!

For noen barn er dette de siste månedene i barnehagen før de skal begynne på skolen. Hvordan forbereder man barna på det når både barnehage og skole er stengt? En barnehage som er tilknyttet en montessoriskole fortalte at førskolebarna var blitt invitert inn i skolens arbeid med gruppe 1.

Hva med de ansatte som ikke kan møte på jobb? En barnehage holder webinarer med ansatte annenhver dag, og legger opp til faglig utvikling med konkrete lesetips, ted talks og lignende. Ansatte fortalte at de savnet jobben, fellesskapet og ungene, og satte pris på å ha struktur og kontakt med kolleger.

Skolene
Montessori Norge hadde fått inn et spørsmål i forkant av nettmøtet angående SFO og permittering. Her er svaret at man ikke skal trenge å permittere, og vil få refundert utgiftene. Dersom man likevel permitterer, vil man få avkortning av denne refusjonen. Man skal bruke personalet så godt som det lar seg gjøre.

Hva gjør assistentene når skolen er stengt? Skolene har ulike løsninger. Noen bruker assistenter til oppussing og opprydning på skolen. Andre steder ringer assistentene elevene for å følge opp prosjektarbeid de har hjemme. En skole har begynt arbeidet med implementering av ny læreplan der assistentene bruker ledig tid til å sette seg inn i overordnet del av den reviderte montessorilæreplanen.

Noen assistenter er også på skolen i forbindelse med omsorgstilsyn av elever som skal ha det. I tillegg til barn med foresatte i stillinger som har en samfunnskritisk funksjon, har også noen skoler barn der skolen er en viktig del av barnets omsorgstilbud i det daglige. I noen tilfeller har assistentene selv små barn de må være hjemme med, og kan ikke være på skolen for å gi omsorgstilsyn dersom skolen gir det.

Mange har ansatte som nå selv er hjemme med ansvar for små barn, og det får også konsekvenser for deres arbeidskapasitet. Hvilke muligheter har skolen når ansatte ikke har mulighet til å jobbe 50% eller mindre på grunn av omsorgsoppgaver i hjemmet? Kan den ansatte ta ut omsorgspermisjon, slik at skolen kan hente inn arbeidskraft de trenger i den perioden det gjelder? Vil det få betydning for den statlige støtten man skal motta i denne situasjonen?

KS har denne siden om ansattes rettigheter:
https://www.ks.no/informasjon-om-koronaviruset/sporsmal-og-svar/

Skolene fortalte om ulike måter å strukturere dagene på. Noen har fast rutine med å si god morgen i Teams, og deretter at en av lærerne gir elevene en digital presentasjon kl 12. Andre har fordelt skoledagen mellom de ansatte for å være tilgjengelig, og tar jevnlig kontakt med familiene for å følge opp. Skolene møter ulike forventninger fra de foresatte. Noen familier ønsker tydelig tilstedeværelse, andre ønsker fleksibilitet til å legge opp dagen slik det passer familien (det vil si uten faste videomøter etc.).

En skole fortalte at de har laget digitale pakker med arbeid for en uke, som familien selv styrer når de bruker. Der har lærerne spilt inn videoer, morgensamling, høytlesning etc. En annen skole har samarbeidet tett med helsesykepleier, som særlig følger opp enkeltelever i samarbeid med skolen.

En problemstilling som kan dukke opp hvis stengingen varer lenge er familier der de foresatte ikke har krav på omsorgstilsyn på grunn av jobb, men ønsker det på grunn av hensyn til barnet og familiesituasjonen hjemme. Flere så problemstillinger som vil dukke opp dersom skolene åpner etter påske. Hva med elever og ansatte som selv er i risikogruppa eller bor sammen med noen som er det? Vil en del foresatte likevel holde barna hjemme? Vil skolene måtte tilby undervisning både digitalt og på skolen? Å rigge klasserommet i henhold til regler om smittevern vil også være svært vanskelig for montessoriskolene. Vi har ikke klasserom med pulter som settes med to meters mellomrom, og mange elever bruker det samme materiellet.

Andre spørsmål som ble løftet var hvilke føringer gjelder for å følge opp familier som ikke følger skolens opplegg, og behovet for nasjonale føringer på refusjon av midler til spesialundervisning.