– Det er flere gode nyheter for friskolene i det reviderte budsjettet. Det er gledelig å se at mange av våre innspill imøtekommes, takket være iherdig samarbeid og felles innsats fra alle friskoleorganisasjonene, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

Her er Forum for friskoler (FRI) sin vurdering av det reviderte nasjonalbudsjettet:

Alt i alt må friskolene sies å ha kommet meget godt ut av revidert nasjonalbudsjett. I motsetning til hva som har vært vanlig i tidligere år, så får også friskolene sin andel av ekstra tilskudd. Dette i stedet for å bli avspist med at de vil se i form av en liten økning i tilskuddsgrunnlaget to år senere. Aktuelle tiltak og ekstra tilskudd for både offentlige skoler og friskolene er:

 • 80 mill: Støtte til digital undervisning som kan inkludere midler til digital infrastruktur, fellesløsninger og kompetansetiltak.
 • 60 mill: Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler gjennom den teknologiske skolesekken.
 • 1,5 mill: Kun til friskoler. Halvparten av midlene skal gå til læreplanarbeidet i friskole- organisasjonene. Den andre halvparten skal fordeles mellom skoler på hhv. grunn- og videregående nivå som følger andre læreplanverk enn Kunnskapsløftet. Aktuelt blant annet for de internasjonale skolene.
 • 170 mill: Tiltaksplan for sårbare barn og unge til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen.
 • 5 mill: Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO. Kommer i tillegg til allerede bevilgede 10 mill.
 • 5,5 mill: Økt kunnskap om digitalisering i skolen

Dere kan lese mer om alt dette i utdragene fra revidert nasjonalbudsjett som dere finner under.

Utdrag fra revidert nasjonalbudsjett 2020

Støtte til digital undervisning i kommuner
Det foreslås å øke bevilgningen med 80 mill. kroner til tiltak i kommuner som har utfordringer med overgangen til digital undervisning i forbindelse med virusutbruddet. Det vil være ulike former for støtte til kommuner og friskoler, og kan inkludere midler til digital infrastruktur, fellesløsninger og kompetansetiltak. Tiltaket er midlertidig og knyttet til virusutbruddet.

Flere kommuner har problemer med å gjennomføre undervisning digitalt blant annet på grunn av manglende tilgang på digital infrastruktur og kompetanse. I enkelte kommuner og fylkeskommuner er også levekårsforskjeller en utfordring for god hjemmeundervisning.

Departementet vil også tildele midler til en UH-institusjon for å identifisere, dokumentere og premiere gode undervisningsopplegg som har blitt utviklet i perioden med hjemmeundervisning. Arbeidet skal foregå i samarbeid med ulike nasjonale sentere og sees i sammenheng med implementeringen av fagfornyelsen.

Tilskudd til innkjøp av digitale læremidler
Det foreslås å øke bevilgningen med 60 mill. kroner til innkjøp av digitale læremidler i forbindelse med virusutbruddet. Som følge av virusutbruddet har mange kommuner og fylkeskommuner måtte ta i bruk flere digitale læringsressurser. Det foreslås å øke det totale tilskuddet til innkjøp av digitale læremidler gjennom «Den teknologiske skolesekken» for å stimulere markedet av digitale læremidler, og sørge for et mangfold av digitale læremidler. Tiltaket er midlertidig og knyttet til virusutbruddet.

Kap. 225 Tiltak i grunnopplæringen – Post 75 Grunntilskudd: Tilskudd til læreplanarbeid i friskoleorganisasjonene
Det foreslås å øke bevilgningen med 0,8 mill. kroner mot en tilsvarende reduksjon under kap. 228, post 70.  Ved Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget 1,5 mill. kroner til arbeid med nye læreplaner i friskoler over kap. 228, post 70. Det foreslås at halvparten av midlene skal gå til læreplanarbeidet i friskoleorganisasjonene. Den andre halvparten skal fordeles mellom skoler på hhv. grunn- og videregående nivå som følger andre læreplanverk enn Kunnskapsløftet.

Dette er meget bra, og noe som også er etterspurt, da offentlige skoler har fått tilskudd til dette merarbeidet, men ikke friskolene.

Mer kunnskap om digitalisering
Kunnskapsdepartementet har satt av 5,5 mill. kroner innenfor gjeldende bevilgning på kap. 226, post 21 til tiltak som skal bidra til økt kunnskap om digitalisering i skolen. Kunnskapen om digitalisering i skolen er begrenset, og det er behov for nye kilder og metoder for kunnskapsinnhenting. Dette gjelder særlig fem områder:

 • Positive og negative effekter ved økt teknologitetthet i skolen
 • Digitaliseringstilstanden i norske skoler og hindre for digitalisering
 • Digitaliseringens innvirkning på elevenes leseferdigheter og utholdenhet
 • Elevenes digitale ferdigheter
 • Digitaliseringens innvirkning på barn og unges oppvekst

Dette behovet er forsterket i forbindelse med stenging av skoler som følge av virusutbruddet

Tiltaksplan for sårbare barn og unge
Det foreslås å bevilge 170 mill. kroner til en tilskuddsordning til kommunene, fylkeskommunene og friskolene for å ta igjen tapt progresjon på skolen i forbindelse med virusutbruddet. Tilskuddet skal bidra til nye eller utvidete tilbud som leksehjelp eller sommerskole, og flere lærere, miljøarbeider/sosiallærere og andre tilsatte i skolen. Midlene vil bli tildelt pro rata med utgangspunkt i antall elever. Tiltaket er midlertidig og knyttet til virusutbruddet.

Post 83 Kompensasjon til friskoler for refundert foreldrebetaling ifb. stenging av skole og SFO
Det foreslås å øke bevilgningen med 5 mill. kroner til SFO ved offentlig finansierte friskoler for å kompensere for bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i perioden 14. april til 24. april. Offentlig finansierte friskoler er kompensert for perioden 13. mars til og med 13. april. Det vises til omtale i Prop. 73 S (2019–2020). Dette er en økning fra de allerede bevilgede 10 mill.