Torsdag 2. april deltok Montessori Norge og de andre friskoleorganisasjonene i et digitalt møte med Kunnskapsdepartementet. Tema var utfordringer for friskolene i forbindelse med korona-epidemien.

Vi har fått noen spørsmål rundt det med å holde åpent i påsken, og dette ble tatt opp i dagens møte.

Der ble det sagt at kommunene ikke får ekstra midler til å gi et slikt tilbud, og at friskolene heller ikke kan vente seg noen økonomisk støtte for å holde åpent. Det er derfor heller ingen forventning eller krav om det. Altså er det slik at friskolene og de private barnehagene ikke kan forventes å gi et tilbud som går ut over det de vanligvis gir, og som er «avtalen» man har med foresatte i sine kontrakter. Dersom noen likevel skulle ønske å gi et slikt tilbud vil det være frivillig og dugnadsbasert, og man vil ikke kunne forvente kompensasjon.

Det ble også sagt i dagens møte at friskolene vil få informasjon i morgen, fredag 3. april, når det gjelder hvordan refusjon av foreldrebetaling i SFO skal foregå i praksis.

Vi fikk også mulighet til å sende inn innspill til ekspertutvalget som skal vurdere tiltak og mulighet for åpning av skoler og barnehager. Dette ble sendt inn til direktoratet i går, og vi tok også da med oss mange av de utfordringer og innspill dere har kommet med. Innspillene ble samkjørt med øvrige friskoleorganisasjoner, samt Virke og PBL. Ettersom mange viktige poeng også ble fremmet av flere av organisasjonene fokuserte vi mest på de vi følte trengte ekstra fokus og/eller er særegne for våre medlemmer.

Våre viktigste innspill, gitt skriftlig både til statsråden og til ekspertgruppen er følgende:
Montessoriskoler og -barnehager gjør i disse dager en imponerende jobb, både med å tilby generell oppfølging og hjemmeundervisning, men også med å forsøke å bevare de grunnleggende pedagogiske prinsippene i denne fasen.

Vi har følgende innspill fra Montessori Norge:

  • Vi ser utfordringer med smittehensyn og smittevern ved en eventuell åpning av skoler og barnehager. Det pedagogiske opplegget innebærer at alle elever og barn deler på alt materiell i grupperommet, og dette vil vanskelig la seg desinfisere mellom bruk, og de jobber ofte tett i mindre grupper. Det finnes heller ikke bord og stoler til hver enkelt elev, så det vil i praksis være umulig å starte opp skolen med restriksjoner som tilsier f eks. 1-2 meters avstand mellom elever eller lignende. Dette gjelder spesielt for de minste i barnehagen, og på de yngre trinnene i skolen.
  • Det vil også kunne medføre utfordringer med skyss; buss, hurtigbåter m.m., som også benyttes av andre passasjerer – noe som igjen vil øke smittefare.
  • Det er stor bekymring knyttet til smittevern for personale og personalets familiemedlemmer som kan være ekstra utsatte og i faresonen. Dersom en åpning av skoler og barnehager innebærer mange smitteverntiltak (noe som antyder en viss risiko), vil nok disse gruppene og ansatte føle stor usikkerhet. Dette kan medføre redusert bemanning og utfordringer for å løse hverdagen til det beste for elevene.
  • Skolene og barnehagene ønsker tid (minst en dag eller to) til å praktisk forberede en overgang tilbake til åpne eller delvis åpne lokaler, samt tydelige retningslinjer fra nasjonale myndigheter.
  • Det kan by på utfordringer for skolene å både skulle drive med hjemmeundervisning, og samtidig ha et fullverdig pedagogisk tilbud på skolen for deler av elevgruppen. Dette gjelder både i forhold til bemanning og for å sikre et likeverdig tilbud og god oppfølging til alle elevene. Her kan det også komme utfordringer med foresatte som ikke vil sende barna på skolen. Må skolen da tilrettelegge for enkelte barn i hjemmet? (hvis det er frivillig å komme f.eks.)
  • En utfordring ved delvis åpning kan også være at ansatte har barn hjemme de må ta seg av, som ikke omfattes av tilbud om åpen skole/barnehage, og dermed får utfordringer med å komme på jobb.
    For sårbare barn og elever med foresatte i kritiske yrker gjør skolene sitt beste for å gi et godt tilbud og ivareta disse barna. Det er mange som er bekymret for sårbare barn som kanskje ikke blir fanget opp, og det etterlyses tydelige retningslinjer på hvordan skolene løser dette. Her er det også ulike tolkninger og praksis blant kommunene, noe som kan gjøre det vanskelig for friskolene å vite hvilke retningslinjer som gjelder. Fordel med nasjonale retningslinjer her. For mange av våre skoler er helsesykepleier omdisponert i denne perioden, hvilket innebærer at de mangler denne viktige ressursen.
  • Ulike retningslinjer nasjonalt og lokalt byr på flere utfordringer. Noen har valgt strengere tiltak enn de nasjonale. Kan friskolene selv velge om vi vil ha andre/strengere tiltak enn nasjonale f.eks. følge kommunen eller selv velge andre løsninger hvis kommunens løsninger ikke passer oss?
  • Ved langvarig stenging kan det gå ut over foreldrebetalingen i skolene; foresatte kan ha økonomiske utfordringer som følge av permitteringer og dermed ikke kan betale skolepenger (dette er allerede en aktuell problemstilling for mange). Det kan også komme en situasjon der foresatte krever refundert foreldrebetaling fordi de mener de ikke får det fullverdige pedagogiske tilbudet de har valgt. Her ber vi departementet vurdere om det er aktuelt å dekke foreldrebetalingen i en periode.

Oppsummert; Våre skoler og barnehager bidrar på imponerende vis, og tar sin del i dugnaden. De har klart å finne gode og kreative løsninger som fungerer som et midlertidig alternativ til montessoriundervisning, men ser samtidig utfordringer med å kunne gi et fullverdig tilbud i henhold til pedagogikken slik det er nå. Det er allikevel sånn at de fleste av våre medlemmer er tydelige på at de vil at det skal være helt trygt å åpne igjen når dette skjer, slik at de kan tilby barn og unge den undervisningen de er vant til, og samtidig være sikre på at elever og ansattes behov for smittevern er ivaretatt. Det vil derfor være å foretrekke at man fortsetter med hjemmeundervisning, eventuelt med forsterkede tiltak for sårbare barn og barn med foresatte i kritiske yrker, inntil det er helt trygt å vende tilbake til normal undervisning. Eventuelt bør det åpnes for barnehager og de laveste trinnene i første omgang, men da med konkrete retningslinjer og planer for å løse de utfordringene nevnt over.

Vi setter ellers stor pris på tryggheten de økonomiske tiltakene fra departementet gir, blant annet refusjon for bortfall av foreldrebetaling i barnehage og SFO, samt at alle tilskudd opprettholdes. Det forutsettes at disse tiltakene fortsetter så lenge skoler og barnehager er omfattet av stenging/delvis stenging.