Dette er Norsk Montessoriforbunds høringssvar til forslag om endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven.

Norsk Montessoriforbund (NMF) ønsker med dette å svare på høringens punkt 2, som gjelder dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler.

Endringer i friskoleloven § 3-6 andre ledd
Norsk Montessoriforbund støtter forslaget om bestemmelser som er klare, forutsigbare og rettferdige og om at elever skal likebehandles uavhengig av om de går i offentlig skole eller friskole.

Vi mener lovverket samtidig må gi tydelige føringer når det gjelder beregninger og kriterier for hvordan støtten tildeles, som må være slik tilpasset at de tar hensyn til antall elever ved den enkelte skole med behov for spesialpedagogiske tiltak. Friskolene har ofte en høyere andel elever med spesielle behov enn de offentlige skolene i kommunen.

NMF ønsker at departementet også jobber for at kravene til hva en PPT-vurdering og et enkeltvedtak skal omfatte bør styrkes gjennom lov- eller forskriftsendring. De sakkyndige vurderingene må ikke være for generelle, men gi en tydelig beskrivelse av hva elevens rettigheter er, og hvordan spesialundervisningen skal organiseres i prakis, blant annet når det gjelder om undervisningen skal gis som enetimer, gruppetimer etc.

Vi mener den enkelte friskole, i samråd med PPT, er best egnet til å vurdere hvordan man bør organisere spesialundervisningen for den enkelte elev, basert på elevens behov og skolens pedagogiske grunnlag (læreplanen de er godkjent etter). PPT må kunne forventes å sette seg inn i friskolens godkjente læreplan når en vurdering skal gjøres.

NMF understreker at det er svært viktig at dekning av utgifter til spesialundervisning i størst mulig grad reflekterer de faktiske kostandene friskolen har, basert på elevenes individuelle rett og vedtak.

NMF stiller seg positive til departementets forslag til endringer under punkt 3, 4 og 5. De øvrige punktene i høringen er ikke relevante for oss.