Montessoriungdomsskoler vil få alternativ vurderingsordning, uten karakterer i orden og atferd og uten eksamen. Standpunktkarakterer blir eneste sluttvurdering i fag.

Endringene i Læreplan for montessoriskolen vil innføres gradvis:

  • Fra og med skoleåret 2024/2025 blir det innført vurdering av orden og atferd uten karakter. Samme skoleår vil det bli innført vurdering uten karakter for 8. og 9. trinn. Fag som avsluttes før 10. trinn skal ha vurdering med karakter det året faget avsluttes.
  • Fra og med skoleåret 2025/2026 innføres standpunktkarakter som eneste sluttvurdering i fag.

Sammenheng mellom vurdering og montessoripedagogikk
Søknaden om en alternativ vurderingsordning ble sendt til Utdanningsdirektoratet i oktober i fjor. Like før jul kom svaret om at søknaden var godkjent. Det markerer slutten på et langvarig arbeid som begynte under revideringen av Læreplan for montessoriskolen, som var ferdig i 2020.

Fram til nå har montessoriungdomsskolene fulgt den offentlige ordningen med eksamen, og karakterer i orden og atferd. Denne vurderingsordningen er først og fremst tilpasset den offentlige læreplanen, ikke montessorilæreplanen.

– Under læreplanrevideringen så vi at det var behov for å gjøre endringer. Våre skoler er godkjent for sin anerkjente pedagogiske retning, og montessoripedagogikkens idealer skal ligge til grunn for det pedagogiske arbeidet – også vurdering. Da må det være en helt tydelig og logisk sammenheng mellom montessoripedagogikken, vår læreplan og hvordan elevene blir vurdert, sier daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen.

Etter læreplanrevideringen har Montessori Norge jobbet videre med å utrede alternative vurderingsordninger, i tett samarbeid med montessoripedagoger, fagfolk og montessoriungdomsskolene.

– En god vurdering skal henge sammen med hvordan elever lærer og arbeider i en montessoriskole. Der er vi, og skal være, et tydelig alternativ. Vi jobber i stor grad tverrfaglig, og knytter praksis og teori tett sammen. Idealet er samarbeid, ikke konkurranse, og vi legger stor vekt på indre motivasjon, selvfølelse og sosial og emosjonell utvikling, sier hun.

– Grunn til å feire!
Et sentralt mål har vært å bevege seg noe vekk fra standardiserte tester og målinger, og konkurranseelementet som ligger i eksamen og bruk av karakterer. Særlig har karakterer i orden og atferd vært problematisk i et montessoriperspektiv.

– I montessoripedagogikken er det et ideal å unngå bruk av belønning og straff. Vår læreplan beskriver utfyllende hvordan vi jobber med sosial læring og å utvikle elevenes evne til å ha orden og ta ansvar for seg selv og fellesskapet. Så kommer denne karakteren som «går feil vei», den måler hva elevene ikke skal gjøre og ikke mestrer.

Samtidig er det hensiktsmessig at elevene har et vitnemål med karakterer og stiller på lik linje med andre elever når de skal begynne på videregående skole. Den nye vurderingsordningen er godkjent av Utdanningsdirektoratet som jevngod med den i offentlige skoler, og ivaretar elevenes rett til både underveisvurdering og sluttvurdering.

I motsetning til eksamenskarakteren, kan standpunktkarakteren kombineres med en vurderingsform som er forankret i montessoripedagogikken.

– Eksamenskarakterer viser bare et øyeblikksbilde av hvordan en elev presterte akkurat der og da, gjennom denne formen for prøve og i en begrenset del av fagområdet. En standpunktkarakter rommer en helhetlig vurdering over lengre tid og er mer i tråd med både kompetansemål og den overordnede delen av læreplanen vår, sier Nina Johansen.

– For elevene betyr det en mer rettferdig vurdering. Nå får vi muligheten til å videreutvikle en felles vurderingskultur på tvers av montessoriungdomsskolene, og som står støtt i den pedagogikken vi er godkjent for å drive med. Elevene vil oppleve en større sammenheng mellom undervisning, metode og vurdering. Det er det grunn til å feire!

Felles vurderingskultur
Fram til endringene fases inn, vil Montessori Norge jobbe med å støtte montessoriungdomsskolene i overgangen til ny ordning, og legge til rette for enda mer samarbeid mellom skolene. Første steg blir ungdomsskolesamlingen i Sandvika 7. og 8. mars 2024.

– Montessoriungdomsskolene har allerede lang erfaring med vurderingsarbeid. Når eksamen som en ekstern sensur faller bort, er det viktig å styrke en felles vurderingskultur med erfaringsdeling og systematiske diskusjoner både internt og på tvers av skolene, sier Nina Johansen.

Montessori Norge vil utarbeide støttedokumenter til læreplanen som danner grunnlag for et felles vurderingsspråk, maler og sentrale føring for standpunktvurdering og vurderingsstøtte. Dette vil gjøres i samarbeid med montessoripedagoger, lærere og ledere ved montessoriungdomsskolene, samt fagpersoner ved Universitetet i Sørøst-Norge og internasjonalt.