Norsk Montessoriforbund (NMF) skal legge til rette for at nye montessoriskoler som starter opp skal ha best mulige forutsetninger for å drive en god montessoriskole.

Alle norske montessoriskoler er forpliktet til å følge «Læreplanen for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår», som er utgitt og forvaltes av NMF.

Friskoler har et omfattende regelverk de er underlagt, og skolestyret har som skoleeier det øverste ansvaret for at skolen drives forsvarlig.

Som et steg i kvalitetsutvikling vil NMF fra høsten 2017 innføre krav om obligatorisk opplæring for de som ønsker å starte opp en montessoriskole.

Slik det er i dag må de som skal starte en montessoriskole søke Norsk Montessoriforbund om tillatelse for å få lov til å ta i bruk læreplanen. Denne tillatelsen må de ha for å få driftstillatelse av Utdanningsdirektoratet. Fra 2017 vil det være to krav som må oppfylles for å få denne tillatelsen av NMF.

Søkere må forplikte seg til å sende minimum to deltagere på et obligatorisk styrekurs (1 dag), og et obligatorisk kurs i læreplanen (1 dag).

Styrekurset vil være best egnet for daglig leder og styreleder. Det vil ta for seg aktuelt lovverk, styrets ansvar i forbindelse med friskoleloven, opplæringsloven m.m., samt ansvarsfordelingen mellom daglig leder og styreleder.

Kurset i læreplanen er rettet mot daglig leder samt en montessoripedagog som skal jobbe ved skolen. Det vil ta utgangspunkt i implementering av montessorilæreplanen, hva man bør fokusere på i en oppstartsfase m.m.

Vi presiserer at ingen av disse kursene erstatter de formelle kravene enhver friskole må oppfylle, som for eksempel krav til at minimum 50 % av personalet må ha godkjent tilleggskompetanse i montessoripedagogikk.

Detaljert informasjon om kursene vil bli sendt ut til de skolene som søker om tillatelse til bruk av læreplanen, og det vil legges ut informasjon på våre nettsider.

I tillegg til de obligatoriske kursene vil søkerskoler få utdelt en pedagogisk veileder, utarbeidet av NMF, som skal brukes som et støttedokument til læreplanen. Mer informasjon om veilederen vil komme på våre nettsider.

I praksis blir det slik at skoler som søker om bruk av læreplanen må inngå en bindende avtale med NMF om å gjennomføre de to kursene før oppstart, og kursavgiften må forhåndsbetales før tillatelsen gis ut. Kursene gjennomføres i august, før skolestart. Dersom søkerne ikke gjennomfører kursene som avtalt vil tillatelsen bli trukket tilbake, med beskjed til Utdanningsdirektoratet om dette.

Norsk Montessoriforbund ser på disse tiltakene som et ledd i kvalitetssikring av norske montessoriskoler, og mener det vil gi skolene bedre grunnlag for å lykkes i sine mål om å skape en god montessoriskole for elever i sitt nærmiljø.