Etter lang tids arbeid er det gledelig å kunne formidle at det vil bli årlig oppstart av videreutdanning i montessoripedagogikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Dette vil innebære en dobling av kapasiteten fra i dag. Denne høsten var det 111 søkere (hvorav 68 var kvalifiserte), på totalt 35 studieplasser ved videreutdanningen som har oppstart i januar. Vi setter stor pris på at HSN gjør denne prioriteringen i sine studietilbud og at de ønsker å styrke samarbeidet med montessorimiljøet i årene fremover.

Utdanningspolitisk tenketank
I november gjennomførte Virke sin aller første Utdanningspolitiske konferanse, som fikk navnet «En ekstra dimensjon». Virkes Utdanningspolitiske tenketank sto bak konferansen, og har også være med på å utvikle Virkes Utdanningspolitiske Manifest.

NMF, ved daglig leder Nina Johansen, representerer montessoripedagogikken i tenketanken, sammen med representanter fra et bredt spekter av private skoler og utdanningsinstitusjoner i Norge. Konferansen satt fokus på at private initiativ er en naturlig og viktig del av utdanningstilbudet i Norge, og oppfordret til mer dialog og samarbeid mellom offentlige og private tilbydere. Politiske representanter fra UF-komiteen deltok og fikk legge frem sitt partis politikk når det gjelder private skolers plass i det nasjonale utdanningstilbudet. På programmet sto også en «historietime», hvor alle representantene fra tenketanken gav et kort historisk blikk på «sitt» private bidrag; hvorfor oppstod dette? Hvilken rolle har dette tilbudet hatt, og har i dag? Historietimen fortalte blant annet om private høgskoler, spesialskoler, nettskoler, folkehøgskoler, fagskoler, Steinerpedagogikken og Montessoripedagogikken.

Dobling av kapitaltilskuddet
Fra i sommer har flere friskoleorganisasjoner, inkludert NMF, jobbet med å legge press på politikerne for å heve kapitaltilskuddet til skolene. Det er utarbeidet en rapport som peker på det faktiske kostnadsbildet, og det har blitt jobbet politisk og opp mot statsbudsjettet. Selv om det fortsatt er en vei å gå for å dekke de faktiske kostnadene, er det gledelig at budsjettforhandlingene resulterte i en dobling av kapitaltilskuddet fra 2018.

Mange av våre skoler opplever bekymring og usikkerhet rundt dagens tilskuddsmodell fra Utdanningsdirektoratet, og det såkalte knekkpunktet gir store og negative utslag for mange friskoler. Dette er en problemstilling NMF og andre friskoleorganisasjoner jobber med, og Udir har lovet at de skal se på saken med mål om at tilskuddsordningen skal bli mer forutsigbar.

Norgesturné
Denne høsten har NMF reist rundt til 8 destinasjoner på kryss og tvers i Norge, for å treffe representanter fra alle montessoriskolene og -barnehagene. Denne turneen har vært både nyttig og inspirerende, og vi tar med oss mange gode forslag og innspill i vårt videre arbeid. Et forslag vi begynner å jobbe med på nyåret er at vi vil teste ut såkalte webinar, eller nettseminarer. Dette er en mulighet for å gi faglig kunnskap, oppdatering og kursing til større deler av landet på en effektiv måte. Det gir også muligheter til å jobbe dypere med «Montessori2030», og vi ønsker å bruke slike nettseminarer til å nå ut til flere ansatte, både for å dele erfaringer og for å gi eksempler på ting man kan gjøre for å jobbe konkret med FN’s Bærekraftsmål ved sin skole/barnehage.

Nye regler for personvern
Det er mye snakk om den kommende personvernloven, også kalt GDPR. Mange skoler og barnehager er usikre på hva dette vil bety for dem, og hvordan de kan forberede seg. NMF skal jobbe for å få klare og tydelige retningslinjer og veiledere for oss i private skoler og barnehager, slik at ikke hver skole og barnehage må finne ut av dette selv. Det finnes en nettside som heter «Personvernskolen», som er ganske god, men vi vil også ha samtaler direkte med datatilsynet, Udir og PBL rundt dette temaet.

Digital strategi
Vi i NMF setter nå ned en gruppe som skal jobbe med en digital strategi for montessoriskolene. Det er mange ulike meninger om hvordan vi forholder oss til digitalisering og teknologi i montessorimiljøet, og vi vil prøve å få frem alle nyansene i spørsmålet. Gruppen må også se til det som skjer i den offentlige læreplanen, og arbeidet vil danne grunnlag for eventuelle revideringer i montessorilæreplanen. Gruppen vil også se til andre montessorimiljøer i utlandet, og hva de store internasjonale organisasjonene sier om temaet. I tillegg blir det viktig å se på forskning, og hente inn eksperter.

Flere barnehager
Et stort mål for NMF fremover er at det opprettes flere montessoribarnehager. Montessoribarnehagen er helt essensiell som grunnlag for montessoriskolen, og det er viktig for oss å få myndighetene til å forstå at Montessori er et helhetlig løp. Vi har allerede belyst problemstillingen for Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, og vi har Private Barnehagers Landsforbund (PBL) med oss som en sterk samarbeidspartner i denne saken. I løpet av våren vil vi møte flere politikere og legge frem våre utfordringer og mål, og jobbe mot at det skal bli lettere å starte montessoribarnehager (spesielt hvis man allerede har godkjenning til å drive montessoriskole).

Revideringer
NMF ønsker å vektlegge at Montessori er ett løp, og at det går en rød tråd fra barnehagen og gjennom skolen. Derfor ønsker vi at alle våre planer og styrende dokumenter skal henge sammen på en god måte. I 2018/19 vil vi derfor fokusere på følgende:

  • Hele Læreplanen for Montessoriskolen skal revideres innen høsten 2019. Den vil sees i sammenheng med fagfornyelsen i LK06. Vi kommer til å informere og be om innspill underveis.
  • Ungdomsskoledelen av vår læreplan har vært gjennom en revidering nå, hvor en gruppe har jobbet med endringer basert på innspill og erfaringer fra skolene våre. Ettersom det skjer store endringer i LK06, har vi fått føringer fra Udir om at vi bør avvente revidering av vår læreplan til fagfornyelsen i LK06 er klar. Dette betyr at hele vår læreplan revideres under ett, men vi tar selvsagt med oss alt det gode arbeidet som allerede er gjort med ungdomsskoledelen av planen.
  • Det er laget et dokument som fungerer som en «montessoritolkning» av den nasjonale rammeplanen for barnehagene. Denne skulle også være sendt ut denne høsten. Vi ønsker å integrere denne i Følg Barnet – fagplan, og vil derfor se hele planen under ett før vi sender ut.
  • «Skoleavtalen» og «Barnehageavtalen» trenger oppdatering. Vi ønsker å se på disse avtalene igjen, også i forbindelse med at stadig flere av våre skoler og barnehager er organisert i Virke/PBL. Det kan være aktuelt å ta disse organisasjonene med i arbeidet, og se på muligheter som vil gi de beste rammene for våre medlemmer.
  • Kvalitetsveilederen videreutvikles, og den kommer til å integreres i læreplan/fagplan.

Lederkonferansen 2017
13. og 14. november ble Norsk Montessoriforbunds lederkonferanse holdt på Oslo Kongressenter.

Rundt 115 deltagere fra montessoriskoler og -barnehager i hele Norge var samlet for to dager med inspirasjon, faglig påfyll og sosialt nettverk.

På programmet sto det blant annet «Hvorfor og hvordan starte en montessoribarnehage», PBL snakket om krisehåndtering i barnehagene, det ble tatt opp juridiske temaer og vi fikk et innblikk i hvordan skolene og barnehagene har organisert seg og hvordan de sørger for godt samarbeid mellom styret og ledelsen.

Marco Elsafadi holdt et glitrende foredrag om relasjoner, hva slags «historier» man forteller seg selv og hvordan man som leder må starte med seg selv hvis man ønsker endring.

Vi hadde også besøk av en gruppe på åtte pedagoger fra Vincerola montessoribarnehage i Köln i Tyskland, og Marvin Reyes, som er pedagogisk leder der, holdt et flott foredrag om hvordan vi kan være mer bærekraftige i hverdagen og hvorfor dette henger så naturlig sammen med montessoripedagogikken. Alle fikk også delta i en praktisk workshop om bærekraft, og mange gikk hjem med konkrete ideer og inspirasjon.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på årets konferanse, og også noen gode ideer for neste år. Planleggingen er allerede i gang!