Tidligere i høst arrangerte Tønsberg Montessori en ungdomsskolesamling i samarbeid med Norsk Montessoriforbund (NMF). Dette var første skritt på veien i revideringen av ungdomsskoledelen av montessorilæreplanen. Styremedlem Hilde Beate Tørnby leder arbeidet med revideringen, og setter sammen en arbeidsgruppe som starter opp etter jul. I den forbindelse kommer NMF til å møte Utdanningsdirektoratet for å diskutere hvilke muligheter vi har for endringer, spesielt knyttet til fag- og timefordelingen.

Lederkonferansen
I månedsskiftet oktober-november gjennomførte NMF sin årlige lederkonferanse. I år var det noen endringer fra tidligere år, blant annet nytt lokale, todagers konferanse med felles middag på kvelden, samt ledere fra barnehager og skoler samlet.

På programmet var det nasjonale og internasjonale foredragsholdere, som Geir Lippestad, Kathy Minardi, Kerstin Signert, Anne Oline Haugen og Rebecca Pelton. Temaene inkluderte Whole School Leadership, juridiske problemstillinger i skole og barnehage, verdibasert kommunikasjon og internasjonale krav til kvalitet i montessoriutdanning, for å nevne noen.

Vi gjennomførte en evaluering ved konferansens slutt, der fikk vi nesten utelukkende positive tilbakemeldinger fra deltagerne. Vi fikk også innspill om hva vi kan gjøre annerledes, og disse tar vi med oss i planleggingen av neste års konferanse. Datoer for lederkonferansen 2017 er klare, den blir 13.-14. november.

I oktober deltok NMF på den årlige kongressen i regi av Montessori Europe, som ble avholdt i Berlin. Tema for kongressen var «Responsibility». Her fikk vi faglig påfyll, inspirasjon og knyttet nyttige kontakter. Det er mye spennende som rører seg i montessorimiljøet rundt i Europa.

Samarbeidsavtale med PBL
NMF har nylig inngått en samarbeidsavtale med Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Dette samarbeidet ser vi veldig frem til. PBL kan bli en viktig støttespiller for NMF som organisasjon, blant annet i arbeidet med å gjøre det lettere å starte montessoribarnehager, og i andre politiske saker. Samarbeidet vil komme medlemsbarnehagene våre til gode, både for de som er medlem i PBL og for de som ikke er medlemmer.

Barnehagene vil få redusert kontingenten de betaler til PBL årlig, og de som ikke er medlemmer av PBL vil få egne tilpassede tilbud om rådgivning m.m.. Det blir sendt ut detaljert informasjon til våre barnehager om hva
samarbeidet innebærer.

Pedagogisk veileder
Vi har hatt et ønske om å utarbeide en pedagogisk veileder til alle våre skoler og barnehager. Ettersom NMF er AMI affiliated society, det vil si tilknyttet den internasjonale montessoriorganisasjonen stiftet av Maria Montessori i 1929, har vi fått tillatelse til fritt å benytte oss av Montessori Quality Assurance Program (MQAP), som er utarbeidet av Montessori Australia.

Dette er et meget gjennomarbeidet og godt kvalitetssikringsprogram, direkte knyttet opp mot montessoripedagogikken. NMF vil benytte deler av MQAP for å utarbeide en pedagogisk veileder på norsk som barnehagene og skolene kan benytte seg av – som en støtte til læreplanen og fagplanen. Veilederen skal ikke være for omfattende, men vil gi medlemmene et verktøy for å evaluere sin egen skole eller barnehage etter prinsippene og elementene i montessoripedagogikken. Vi ser for oss at den også vil bli svært nyttig for skoler og barnehager i en startfase. Vi vil inkludere våre medlemmer i arbeidet med implementering av veilederen, blant annet på landsmøte til våren.

Styrekurs og forsvarlig system
7. februar setter NMF opp styrekurs for alle våre skoler og barnehager. Det er viktig for styrene som skole- og/eller barnehageeier å vite hva de er pålagt av krav og arbeidsoppgaver – og kurset vil gi en god innføring i hvordan et styre skal arbeide og hvilke lovverk de må kunne. Kurset tar også for seg forholdet mellom daglig leder og styret, samt andre relevante temaer.

Dagen etter, 8. februar blir det satt opp kurs i KFF/KSS, som er kvalitetssikringssystemet skolene kan benytte seg av for å sørge for at de har et forsvarlig system. Alle våre medlemsskoler har fri tilgang til dette systemet, og NMF betaler kontingenten. Kvalitetssikringssystemet er et ganske omfattende program, men det er også et meget godt verktøy for skoleleder og styret i friskoler. Det anbefales kurs for å få god innføring i bruken. Kurset vil bestå av en del med opplæring og innføring, og en del med praktisk arbeid i systemet, slik at deltagerne kan komme i gang med å bruke det – og få hjelp underveis.

Høringer
I oktober stilte NMF, sammen med Friskolenes Kontaktforum, opp på Stortinget på åpen høring om statsbudsjettet for 2017. Der argumenterte vi for at kapitaltilskuddet til friskoler må økes, basert på at beregningsgrunnlaget bidrar til stor forskjellsbehandling sammenlignet med offentlige skoler.

En ny rammeplanen for barnehagene er ute til høring – og Norsk Montessoriforbund vil utarbeide et høringssvar. Vi tar gjerne imot innspill til høringen. Vi vil sende ut vårt høringssvar på epost til alle medlemmene når det er klart.

Landsmøte
31. mars – 1. april avholdes Norsk Montessoriforbunds Landsmøte i den vakre skjærgården i Telemark. Bergsbygda Montessoriskole er vertskap. I forkant av Landsmøte vil vi sende ut relevante saksdokumenter og forslag til handlingsplan, som skolene og barnehagene kan gi sine innspill på.