2017 startet med at Norsk Montessoriforbund underskrev en samarbeidsavtale med Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Avtalen innebærer gode fordeler for alle montessoribarnehagene. I tillegg vil samarbeidet styrke NMF som organisasjon og gi oss større tyngde i utdanningspolitiske saker, blant annet gjennom tilgang på PBLs erfaring og kompetanse. I løpet av 2017 vil PBL og NMF sammen jobbe for å bedre mulighetene for de som ønsker å etablere en montessoribarnehage.

I januar var NMF invitert til Harstad på et lederseminar for skolene og barnehagene i Nord-Norge. Tema var blant annet erfaringsdeling og nettverkssamarbeid. NMF var også til stede på nettverksmøte for skolene i Nord-Trøndelag som ble holdt på Steinkjer Montessoriskole i slutten av januar.

I februar gjennomførte vi to dager med kurs for våre medlemsskoler og -barnehager. Dag en besto av styrekurs med advokat Bjørn Brodwall, som har mange års erfaring fra arbeid med friskoler. Temaer var blant annet styrets ansvar og oppgaver, aktuelt lovverk og problemstillinger, arbeidsfordeling mellom daglig leder og styret, m.m.. Dag to var et kurs i kvalitetssikringssystemet NMF tilbyr sine medlemmer. Systemet er utviklet av Kristne Friskolers Forbund (KFF), og er tilpasset friskoler og friskolelovens krav om forsvarlig system.

NMF har fått mange gode tilbakemeldinger på begge kursdagene. Begge kursene vil bli gjennomført årlig fremover, slik at alle montessoriskoler og -barnehager får mulighet til å holde seg (og sitt styre) oppdatert på disse viktige områdene. Styrekursene vil også tilbys flere steder i landet.

NMF ønsker å satse mer på markedsføring fremover, og har satt i gang forarbeid for å lage en informasjonsvideo om montessoripedagogikk i Norge. Videoen skal spilles inn i norske montessoriskoler og -barnehager, og gi et flott innblikk i hva montessoripedagogikken går ut på, og hvordan det er å være barn i et montessorimiljø. Videoen vil kunne brukes av skolene og barnehagene som er medlemmer av NMF, og den vil brukes av NMF for å spre kunnskap og informasjon om pedagogikken. Målet er at prosjektet skal være ferdig høsten 2017.

I forbindelse med endringene i den nasjonale rammeplanen for barnehager har NMF startet et arbeid for å lage et støttedokument til rammeplanen. Støttedokumentet skal tolke rammeplanen i et montessoriperspektiv, og si noe om hvordan montessoripedagogikken bidrar til å sikre kvalitet og dekke alle områdene i planen. Arbeidet er i startfasen, og mer informasjon vil komme etter hvert.

Norsk Montessoriforbunds landsmøte avholdes 31. mars og 1. april i Telemark. Bergsbygda Montessoriskole er vertskap, og vi gleder oss til fine dager med et spennende program.

NMF har utarbeidet en kvalitetsveileder for skolene og barnehagene, som nå er klar. Veilederen vil bli presentert på landsmøtet og skal tas i bruk i løpet av våren. Den er basert på Montessori Quality Assurance Programme som er utviklet av det australske montessoriforbundet, og gir blant annet konkrete kvalitetsindikatorer innenfor montessoripedagogikken.

Arbeidet med å utvide kapasiteten ved montessoristudiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er godt i gang, og NMF er for tiden i dialog med HSN og Kunnskapsdepartementet for å nå våre mål.

Norsk Montessoriforbund ble i februar medlemmer i Montessori Europe. Det er viktig for NMF å ta del i et større montessorimiljø, for å kunne ta lærdom, la oss inspirere, øke vår kunnskap og holde oss oppdaterte på hva som rører seg innenfor montessorimiljøer andre steder i Europa og resten av verden.