Handlingsplan for 2019-2021

Vedtatt av landsmøtet 24. mars 2019.

HANDLINGSPLAN 2019 – 2021

Overordnet: Følge opp handlingsplan for «Montessori 2030».

Organisasjonsbygging og kommunikasjon:

 • Tilby relevante konferanser og legge til rette for samarbeid og møtepunkter for medlemmer.
 • Bistå søkerskoler og personer som ønsker å starte montessoribarnehage.
 • Tilby juridisk bistand i saker som har prinsipiell betydning for sektoren/flere medlemmer.
 • Holde medlemmer oppdaterte på Montessori Norges arbeid
 • Tilrettelegge for medieoppslag og være tilgjengelig for pressen.
 • Utarbeide kommunikasjonsplan og kommunikasjonspakke for forbundet internt og for medlemmene, samt utarbeide forslag til flerspråklig kommunikasjonsmateriell, herunder bokmål, nynorsk, engelsk, og samiske språk.

Samfunnskontakt og politisk påvirkning:

 • Delta aktivt i Friskolenes Kontaktforum.
 • Besvare relevante offentlige høringer.
 • Holde kontakt med politikere i Kunnskapsdepartementet og på Stortinget.
 • Arbeide for å bedre rammevilkårene for private barnehager og friskoler.
 • Aktivt samarbeide med internasjonale montessorimiljøer.
 • Jobbe for at myndighetene skal se sammenhengen mellom barnehage og skole i montessoripedagogikken.
 • Aktivt legge til rette for forskning på montessoripedagogikk i Norge.

Kvalitetsutvikling:

 • Tilby et helhetlig pedagogisk planverk for skolene og barnehagene.
 • Arbeide aktivt for opprettelse av nye montessoribarnehager og montessoribarnehagegrupper.
 • Sette ned en arbeidsgruppe som jobbe med spørsmål og problematikk knyttet til kjønn og likestilling i montessoriutdanningen, sett opp mot Stoltenberg-utvalgets rapport.
 • Stimulere til kvalitetsheving for medlemmene, gjennom oppfølging av kvalitetsveilederen og muligheter for rådgivning/bistand.
 • Tilby relevante kurs til montessoribarnehagene og -skolene i Norge.
 • Aktivt arbeide for at det opprettes flere muligheter for å ta formell videreutdanning i montessoripedagogikk i Norge, både for de som jobber i skoler og barnehager.
 • Arbeide for at det innføres krav til montessorikompetanse i montessoribarnehagene, og at det finnes offentlig støtte til slik utdanning.