Vedtekter

Organisasjonsvedtekter for Montessori Norge. Vedtatt av landsmøtet 24. mars 2019

Kapittel 1 – Navn og formål

§1 Navn

Organisasjonens navn er Montessori Norge.

§2 Formål

Montessori Norge skal fremme montessoripedagogikk og -filosofi i Norge.

Montessori Norge skal være en samlende medlemsorganisasjon for alle landets montessoriskoler og montessoribarnehager.

§3 Mål

Montessori Norge skal arbeide for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår. Montessori Norge skal bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk. Montessori Norge skal arbeide med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og -barnehager.

 

Kapittel 2 – Medlemskap

§4 Montessori Norge er en medlemsorganisasjon for alle med interesse for Montessori.

Medlemskap er delt i kategorier

 1. Skole og barnehage
 2. Organisasjoner, ikke stemmerett ved landsmøte
 3. Privatmedlemmer, ikke stemmerett ved landsmøte

Skoler som benytter Montessori Norges læreplan, Læreplan for Montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom 10 skoleår, må være medlem. Hvis skolene er eid av konsern må den enkelte skole som benytter læreplanen være medlem.

Hvis barnehager er organisert som konsern må hver enkelt barnehage være innmeldt i organisasjonen for å ha stemmerett ved landsmøte.

Alle barnehager og/eller skoler i samme sammenslutning må være meldt inn i Montessori Norge. Styret avgjør spørsmål om kollektivt medlemskap i tvilstilfeller.

Søkere som gjennom sitt virke handler i strid med organisasjonens interesser kan nektes medlemskap. Styret avgjør spørsmål om medlemskap i tvilstilfeller.

 

Kapittel 3 – Organisasjon

§5 Landsmøte

Landsmøtet er forbundets øverste myndighet.

Ordinært Landsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av juni måned. Dato for landsmøtet skal gjøres kjent i organisasjonen senest 6 måneder før landsmøtet. Styret bestemmer tid og sted for møtet.

Senest tre måneder før landsmøte skal medlemmene orienteres om tidsfrist for innsending av
• forslag om vedtektsendringer
• saker som foreslås tatt opp på landsmøtet

Alle valgte utsendinger til landsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett. Stemmerett knyttes til betalt kontingent innen 14 dager før landsmøtets start.

 • Hver skole har 1 fast utsending til landsmøtet for de første 50 elevene og deretter 1 for hver påbegynte 100 elever utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av skolestyret.
 • Hver barnehage har 1 fast utsending for de første 50 barnehageplassene og deretter en ny utsending for hver påbegynte 100 plasser utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av barnehagens styre.
 • I tillegg kan hver skole- eller barnehageeier, som er i drift, delta med 1 utsending.
 • Montessori Norges styremedlemmer er valgte delegater til landsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett, og representerer dermed ikke den skolen eller barnehagen de til daglig måtte være knyttet til.
 • Daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Påmelding og alle former for fullmakter til landsmøtet må være mottatt i administrasjonen senest 2 uker før møtestart for at deltaker skal ha tale-, forslags- og stemmerett. Varautsendinger kan tiltre direkte i landsmøtet etter godkjenning av fullmaktskomiteen.

Sakspapirer sendes ut 2 uker før landsmøtets start. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være mottatt av sekretariatet senest to måneder før landsmøtet.

Medlemmer som er forhindret av å møte til Landsmøte kan ved fullmakt overføre sin stemme til en annen delegat fra samme fylke. En delegat kan kun representere én fullmakt i tillegg til egen stemme. Fullmakten skal bli behandlet av landsmøtes fullmaktskomité. Fullmaktskomiteen består av tre personer; en valgt delegat fra Landsmøte, en fra styret og daglig leder. Fullmaktskomiteen har ansvar for til enhver tid å vite antall stemmeberettigede som er tilstede.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling
 • Konstituere:
  • Valg av møteleder(e)
  • Valg av fullmaktskomité
  • Valg av tellekorps
  • Valg av 2 personer som skal underskrive landsmøteprotokollen
 • Årsregnskap, styrets årsberetning og budsjett for inneværende år skal legges fram for landsmøtet til orientering.
 • Innkommende saker
 • Valg:
  • Leder for 4 år velges av landsmøtet
  • Nestleder velges for 4 år av landsmøtet
  • 5 medlemmer til styret velges for 4 år
  • 3 varamedlemmer til styret velges for 2 år
  • Valgkomité med 3 medlemmer velges for 2 år

Landsmøteprotokollen føres av sekretariatet

Valgkomiteen innstiller kandidater til styret for fire (4) år av gangen. Varamedlemmer innstilles for to (2) år av gangen. Det skal være følgende rullering av de som velges til styret: Leder og nestleder skal ikke være på valg samtidig. De fem styremedlemmene skal ha en rullering, slik at kun 2 eller 3 er på valg samtidig.

Valgkomiteen skal også presentere alle andre kandidater som er meldt inn. Alle kandidater som er meldt inn til valgkomiteen innen 2 uker før landsmøte er valgbare. Styre kan gi valgkomiteen instruks om sammensetning, men ikke om personer.

Valgkomité med 3 medlemmer velges for 2 år. Valgkomiteen innstilles av styret. Styret skal også presentere andre kandidater som er meldt inn til styret innen 2 uker før landsmøtet. Alle kandidater som er meldt inn innen 2 uker før landsmøtet er valgbare. Styret skal tilrettelegge for at valgkomiteen får de ressursene som trengs for å utføre oppgaven. Valgkomiteen velger selv en leder. Valgkomiteen skal følge valgkomitéinstruks vedtatt av styret.

Valgkomiteens innstilling, og styrets forslag til valgkomité, skal senest bekjentgjøres for medlemmene sammen med landsmøtepapirene.

§6 Styret

Styret har et overordnet ansvar for organisasjonens arbeid og skal fremme de målsettinger som gjelder for Montessori Norge.

Styret består av 7 medlemmer og 3 nummererte varamedlemmer.

Styret foretar ansettelse av og har personalansvaret for daglig leder. Styret behandler årsregnskap og budsjett.

Styret kan delegere arbeid internt, og kan nedsette tidsavgrensede arbeidsgrupper for å jobbe med konkrete oppgaver.

Hvis et styremedlem trekker seg i løpet av perioden rykker 1.vara opp som styremedlem. Hvis leder trekker seg rykker nestleder opp som leder og styret velger ny nestleder. 1.vara rykker opp som styremedlem. Hvis både leder og nestleder trekker seg i løpet av perioden skal det avholdes ekstraordinært landsmøte for å velge nytt styre.

§7 Administrasjonen

Organisasjonens administrasjon ledes av daglig leder. Daglig leder har ansvar for den daglige drift og skal påse at organisasjonen drives etter gjeldende vedtekter, budsjett og handlingsplanen, samt vedtak gjort i styret. Daglig leder lager saksframlegg og innstiller til vedtak overfor styret. Daglig leder ansetter sekretariatets øvrige ansatte, og har personalansvar for disse.

 

Kapittel 4 – Diverse bestemmelser

§8 Kontingent

Skolene betaler en fast % av statsstøtten i medlemskontingent pr. år. Medlemskontingenten betales innen 1. april hvert år basert på forrige års statsstøtte. Barnehagene betaler en medlemskontingent pr. barn, omregnet i hele plasser. Medlemskontingenten betales innen 1. april hvert år basert på barnetall 31.12. foregående år. Landsmøtet fastsetter de til enhver tid gjeldende kontingentsatser for skoler og barnehager (medlemskap kategori 1 jmf §4).

Styret fastsetter kontingent for privatmedlemmer og organisasjoner (medlemskap kategori 2 og 3 jmf §4)

§9 Kvalitetsarbeid

Montessori Norge skal ha et kvalitetsprogram som har som formål at barnehager og skoler som er medlemmer i Montessori Norge holder en høy fagligpedagogisk kvalitet. Montessori Norge skal bidra med et helhetlig pedagogisk planverk, veiledning og rådgivning. Den enkelte enhet har selv ansvar for at virksomheten drives etter montessoripedagogikkens prinsipper og drives etter gjeldende lovverk.

§10 Økonomireglement

Montessori Norge skal ha et eget økonomireglement. Reglementet skal inneholde satser og retningslinjer for godtgjøring til tillitsvalgte i forbindelse med oppdrag og reiser for organisasjonen. Lønn til ansatte ivaretas av styret. Økonomireglementet vedtas av styret, og legges fram til orientering for landsmøtet.

§11 Regnskap

Styret er ansvarlig for at det avgis regnskap i henhold til gjeldene lovgivning.
Regnskap for landsmøteperioden fremlegges for landsmøtet til orientering.

§12 Avstemningsregler

 1. Generelt
  Med mindre annet er fastsatt i disse vedtekter fattes vedtak med alminnelig flertall i vedkommende organ.

  b. Vedtektsendring
  Vedtektsendring krever 2/3 av de stemmeberettigede medlemmer som er representert på landsmøtet. Forslag til vedtektsendring kan bare behandles på ordinært landsmøte. Slikt forslag må være fremsatt av styret, styremedlemmer eller et medlem senest 2 – to – måneder før landsmøtet.

  c. Dobbeltstemmer
  Med mindre annet er sagt har styrets leder alltid dobbeltstemme ved stemmelikhet.

  Unntatt fra denne bestemmelsen er personvalg, hvor det ved stemmelikhet foretas omvalg og deretter – hvis fortsatt stemmelikhet – loddtrekning.

§13 Ekstraordinært landsmøte

Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom et flertall i styret krever det, eller dersom 1/3 av skolene og barnehagene til sammen krever det. Et ekstraordinært landsmøte skal omgående innkalles og avholdes senest 3 uker etter at et slikt skriftlig krav er fremsatt. Landsmøtet sammensettes iht. § 5, men behandler kun de saker som er fremsatt i kravet.

§14 Eksklusjon

Handler et medlem i strid med organisasjonens vedtekter og interesser kan styret i alvorlige tilfeller beslutte at medlemmet skal ekskluderes.

§15 Oppløsning

Montessori Norge kan oppløses av landsmøte ved ¾ flertall av de stemmeberettigede på to påfølgende ordinære landsmøter. Hvert av landsmøtene skal avvikles iht. § 5 om valg av utsendinger og tidsfrister for innkalling og utsending av sakspapirer. Organisasjonens gjenværende midler skal fordeles forholdsmessig på medlemsskoler og -barnehager i drift.

§16 Ikrafttreden
Disse vedtekter gjelder straks de er vedtatt av landsmøte, så fremt ikke annet fremgår av selve vedtaket.