Vedtekter

Organisasjonsvedtekter for Norsk Montessoriforbund. Vedtatt av landsmøtet 1. april 2017.

§ 1 Navn
Organisasjonens navn er Norsk Montessoriforbund (NMF).

§ 2 Visjon
NMF skal være en samlende medlemsorganisasjon for alle landets montessoriskoler og montessoribarnehager.

§ 3 Mål
NMF skal arbeide for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår. NMF skal bidra til økt interesse og kunnskap om montessoripedagogikk.
NMF skal arbeide med kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av medlemsskoler og -barnehager.
NMF skal arbeide for å sikre at det finnes offentlig godkjent montessorilærerutdanning med høy kvalitet i Norge.

§ 4 Medlemskap
Alle skoler, barnehager og enkeltpersoner som betaler kontingent er medlemmer i NMF. Kontingenten fastsettes av landsmøtet.
Organisasjoner eller virksomheter som har interesse i arbeidet som NMF driver, kan søke om medlemskap i NMF. Eksempler kan være utdanningsinstitusjoner, faggrupper, pedagogforening m.fl. Disse medlemmene betaler en årskontingent som fastsettes av styret.

§ 5 Landsmøte
Alle valgte utsendinger til landsmøtet har tale-, forslags- og stemmerett. Stemmerett knyttes til betalt kontingent.

 • Hver skole har 1 fast utsending til landsmøtet for de første 50 elevene og deretter 1 for hver påbegynte 100 elever utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av skolestyret.
 • Hver barnehage har 1 fast utsending for de første 50 barnehageplassene og deretter en ny utsending for hver påbegynte 100 plasser utover de 50 første. Utsendingen(e) velges av barnehagens styre.
 • Medlemmer i forbundsstyret er valgte utsendinger til landsmøtet.
 • I tillegg kan hver skole- eller barnehageeier, som ikke er en lokalforening, delta med 1 utsending.
 • Forbundssekretær/ daglig leder har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Landsmøte arrangeres hvert annet år innen utgangen av april måned. Dato for landsmøtet skal gjøres kjent i organisasjon senest 6 måneder før landsmøtet. Navn på utsendinger må være mottatt av sekretariatet senest 2 uker før landsmøtet. Varautsendinger kan tiltre direkte i landsmøtet. Sakspapirer sendes ut 14 dager før landsmøtets start. Saker som ønskes behandlet på landsmøtet må være mottatt av sekretariatet senest 2 måneder før landsmøtet.

Landsmøtet skal behandle følgende saker:

 • Godkjenne innkalling
 • Konstituere:
  –  Valg av møteledere
  –  Valg av tellekorps
  –  Valg av 2 personer som skal underskrive landsmøteprotokollen
 • Årsregnskap, styrets årsberetning og styrets budsjett for inneværende år skal legges fram for landsmøte til orientering.
 • Økonomireglementet og styrets instruks og mandat skal legges frem for landsmøte til orientering.
 • Kontingent
 • Handlingsplan
 • Vedtektsendringer
 • Valg:
  –  Leder for to år velges av landsmøtet.
  –  Nestleder velges for to år av landsmøtet.
  –  5 medlemmer til forbundsstyret velges for to år. Det skal minimum være 3 montessoripedagoger i forbundsstyret.
  –  3 varamedlemmer til forbundsstyret velges for to år.
  –  Valgkomité med 3 medlemmer velges for to år.
 • Innmeldte saker.

Landsmøteprotokollen føres av sekretariatet.

§ 6 Forbundsstyret
Forbundsstyret består av 7 medlemmer og 3 varamedlemmer. Leder og nestleder velges for 2 år.

5 styremedlemmer velges for 2 år. Forbundsstyret har et overordnet ansvar for forbundets arbeid og skal fremme de målsettinger som gjelder for NMF. Forbundsstyret foretar ansettelse av og har personalansvaret for organisasjonens forbundssekretær/daglig leder. Forbundsstyret behandler årsregnskap og budsjett.

§ 7 Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av styrets leder, styrets nestleder, forbundssekretær og et styremedlem. Arbeidsut- valget skal ha minimum én montessoripedagog. Arbeidsutvalget møtes etter behov og er ansvarlig overfor forbundsstyret. I tillegg til å forestå den daglige drift av forbundet har arbeidsutvalget ansvar for å arrangere en årlig lederkonferanse. Arbeidsutvalget kan delegere arbeidsoppgaver til forbundsstyrets medlemmer, og kan nedsette tidsavgrensede komiteer for å jobbe med konkrete oppgaver for forbundet. Relevante saksområder kan være å utarbeide svar på offentlige høringer, gjennomføre kurs og læreplanarbeid.

§ 8 Sekretariat
Forbundets sekretariat ledes av en forbundssekretær. Forbundssekretæren har ansvar for den daglige drift og skal påse at organisasjon drives etter gjeldende vedtekter, budsjett og vedtak som fattes i landsmøtet og forbundsstyret. Forbundssekretæren gir sin innstilling til
forbundsstyret ved ansettelser av sekretariatets øvrige ansatte, og har personalansvar for disse. Forbundssekretæren lager saksframlegg og innstiller til vedtak overfor forbundsstyret. Forbundssekretæren har ansvar for at Montessori magasin gis ut. Sekretariatet bør ha en minimumsbemanning på to personer.

§ 9 Kontingent
Skolene betaler en fast % av statsstøtten i medlemskontingent pr. år.
Medlemskontingenten betales innen 1. april hvert år basert på forrige års statsstøtte.

Barnehagene betaler en medlemskontingent pr. barn, omregnet i hele plasser.
Medlemskontingenten betales innen 1. april hvert år basert på barnetall 31.12. foregående år. Landsmøtet fastsetter de til enhver tid gjeldende kontingentsatser.

§ 10 Kvalitetsarbeid
NMF skal ha et kvalitetsprogram som har som formål at barnehager og skoler som er medlemmer i NMF holder en høy fagligpedagogisk kvalitet. NMF skal bidra med montessorilæreplan (1.-10. trinn), fagplan for barnehagene, veiledning og opplæring. Den enkelte enhet har selv ansvar for at virksomheten holder en god faglig standard og drives etter montessoripedagogikkens prinsipper.

§ 11 Økonomireglement
NMF skal ha et eget økonomireglement. Reglementet skal inneholde satser for godtgjøring til tillitsvalgte i forbindelse med oppdrag og reiser for forbundet. Lønn til ansatte ivaretas av forbundsstyret. Reglementet skal også inneholde priser for tjenester som utføres av forbundet. Økonomireglementet vedtas av forbundsstyret, og legges fram for landsmøtet til orientering.

§ 12 Valgkomité
Valgkomiteen skal fremme forslag til kandidater til forbundsstyret og til valgkomiteen. Kandidatene skal være forespurt og gjort kjent med NMFs arbeid og vedtekter. Kandidatene til forbundsstyret og valgkomiteen skal velges av landsmøtet. Valgkomiteen skal velges av landsmøtet for 2 år av gangen. Valgkomiteen velger sin egen leder.

§ 13 Ekstraordinært landsmøte
Det kan innkalles til ekstraordinært landsmøte dersom et flertall i forbundsstyret krever det, eller dersom 1/3 av skolene, barnehagene og lokalforeningene til sammen krever det. Et ekstraordinært landsmøte skal omgående innkalles og avholdes senest 3 uker etter at et slikt skriftlig krav er fremsatt. Landsmøtet sammensettes iht. § 5, men behandler kun de saker som er fremsatt i kravet.

§ 14 Oppløsning
Forbundet kan oppløses av landsmøte ved ¾ flertall av de stemmeberettigede på to påfølgende landsmøter. Hvert av landsmøtene skal avvikles iht. § 5 om valg av utsendinger og tidsfrister for innkalling og utsending av sakspapirer. Forbundets gjenværende midler skal fordeles forholdsmessig på forbundets skoler og barnehager.