Montessori Norge har sendt inn høringssvar om forslag til endringer i privatskolelova.

Hovedbudskapet er: «Sett lovforslaget på vent til arbeidsgruppens rapport foreligger, og en ny, rettferdig modell kan presenteres».

Kunnskapsdepartementet har blant annet foreslått kutt som går kraftig utover de kombinerte barne- og ungdomsskolene. Det førte til massive protester fra et samlet friskolemiljø, som blant annet demonstrerte over hele landet 8. november i fjor.

Rådgiver Marianne Tveraaen har svart på høringen på vegne av montessoriskolene, og har samarbeidet tett med de andre friskoleorganisasjonene.

– Vi har ved flere anledninger uttalt at vi er overrasket over at ikke hele høringen ble trukket, da friskoleorganisasjonene har påpekt flere grove faktafeil og saksbehandlingsfeil i prosessen. Kunnskapsdepartementet har langt på vei gitt oss medhold i dette, og har bestilt undersøkelser fra EY (tidligere Ernst & Young) for å innhente regnskapsdata for 100 skoler i ulike kommuner, sier Marianne.

Disse dataene skal omfatte et jevnt utvalg av barneskoler, ungdomsskoler og kombinerte barne- og ungdomsskoler. Formålet er å kartlegge eventuelle forskjeller i kostnader mellom skoletypene i samme kommune.

– Friskoleorganisasjonene har også blitt invitert inn i en arbeidsgruppe som skal danne grunnlag for det vi håper blir en revidert og rettferdig tilskuddsmodell. En modell som vil stå seg godt gjennom endringer i det politiske landskapet, og som tar høyde for reelle drifts- og vedlikeholdskostnader.

Både rådgiver Marianne Tveraaen og daglig leder Nina Johansen fra Montessori Norge er med i arbeidsgruppen, som skal levere sin innstilling 15. mars 2024.

Du kan lese hele høringssvaret fra Montessori Norge her:

Høringssvar fra Montessori Norge om «Forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova.»

I tillegg til å be om at lovforslaget settes på vent, har vi gitt merknader til kapittel tre i høringen. Den handler om tilskuddsordningen for private grunnskoler og krav til organiseringen av kombinerte barne- og ungdomsskoler.