Montessori Norge er en samlende medlemsorganisasjon for alle landets montessoriskoler og montessoribarnehager.

Vi jobber mot tre mål:

 • Montessori Norge skal arbeide for å gi montessoriskolene og montessoribarnehagene gode rammevilkår.
 • Montessori Norge skal bidra til økt interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk.
 • Montessori Norge skal arbeide med kvalitetsutvikling av medlemsskoler og -barnehager.

Hva innebærer medlemskap?

Ved at våre medlemsskoler og -barnehager betaler kontingent bidrar de til at montessorimiljøet har en sterk og samlende felles organisasjon som kan påvirke politisk på vegne av montessorimiljøet i Norge. Vi  jobber med saker skolene og barnehagene i felleskap er opptatt av, som å påvirke lovverket friskoler forholder seg til, og utarbeide læreplan og fagplan for å sikre kvalitet i opplæringen.

Medlemsskoler får mulighet til å drive sin skole etter «Læreplanen for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår», utgitt av Montessori Norge. Det er en forutsetning at man er medlem for å ta i bruk planen. Barnehagene får tilgang til å bruke «Følg Barnet – pedagogisk fagplan for montessoribarnehagen».

I tillegg vil et medlemskap gi følgende fordeler for barnehager og skoler:

 • Medlemskap i Montessori Norge er et kvalitetsstempel ut mot foresatte og andre, som viser at man følger læreplanen/fagplanen og er aktivt med i et montessorimiljø i utvikling.
 • Kollektivt medlemskap og lavere kontingent i PBL for barnehager som er medlem av Montessori Norge og PBL.
 • Alle medlemsskoler får tilbud om å bruke et digitalt kvalitetssikringssystem, IK-friskole, uten kostnad. Dette er et godt hjelpemiddel for å sikre at skolen og skolestyret har et forsvarlig system, slik de er lovpålagt.
 • Medlemmer er også en del av et større internasjonalt montessorifellesskap med kunnskapsutveksling og erfaringsdeling.
 • Som medlem får man invitasjoner til diverse kurs, konferanser, foredrag og ledersamlinger arrangert av Montessori Norge.
 • Medlemmer har medbestemmelsesrett gjennom blant annet landsmøtet og styreverv.
 • Magasinet «Montessori» utgis 4 ganger per år, og er et kombinert fagtidsskrift og medlemsblad.
 • Skolene og barnehagene får tilgang til ulike medlemsfordeler og gode avtaler gjennom våre samarbeidspartnere.
 • Medlemmer får tilgang til materiell og dokumenter som utarbeides av Montessori Norge som pedagogisk veiledningsdokument, maler og retningslinjer i forbindelse med kontrakter og arbeidstidsavtaler, markedsføringsmateriell m.m.
 • Montessori Norge gir i tillegg generell rådgivning om smått og stort til våre medlemmer når de måtte ha behov for det. Vi samarbeider med flere av de større aktørene innenfor utdanning og med andre friskoleorganisasjoner, og har derfor tilgang på et bredt spekter av kunnskap og kompetanse.

Medlemskontingenten

Medlemskontingenten betales på årsbasis, og fastsettes av landsmøte i Montessori Norge.
For skolene er den for tiden satt til 0,6 % av foregående års mottatte statstilskudd.
For barnehagene er den på kr. 200,- per barn barnehagen har mottatt tilskudd for foregående år.
For skoler som foreløpig ikke er i drift er den på kr. 3 000 per år.

Se her for informasjon om medlemskap for privatpersoner.