Her kan du lese en oppsummering av saker Montessori Norge har jobbet med den siste tiden. Teksten kommer også på trykk i medlemsmagasinet vårt Montessori nr. 1, 2020.

Koronavirus og Montessori Norge
Situasjonen med koronavirus endret raskt hverdagen for oss alle. Vi i Montessori Norge jobber videre med hjemmekontor, og vil være tilgjengelige og opprettholde driften så godt vi kan i denne perioden. Mange planlagte møter vil dessverre bli avlyst, og vi kommer selv til å ha noe redusert kapasitet som resultat av stengte skoler og barnehager, med egne barn hjemme. Dette kan forsinke en del av våre pågående saker og oppgaver.

Vi ser også at det i tiden fremover ikke er aktuelt for skoler og barnehager å dra på kurs, og har derfor valgt å utsette våre planlagte arrangementer for våren 2020. Det gjelder Montessori Football workshop på Gardermoen og 2030-Fagdag i Drøbak, som begge skulle avholdes i april. Vi satser på å finne alternative datoer til høsten.

Vi jobber nå med å få oversikt over hvilke utfordringer våre medlemmer opplever som følge av stengte skoler og barnehager, og sørge for at vi kan finne gode løsninger på disse. Vi har tett dialog med våre samarbeidspartnere, blant annet Virke, PBL og friskoleorganisasjonene, og løfter sammen frem utfordringer og forslag til løsninger for å minimere negative ringvirkninger som følge av situasjonen.

Sjekk oppdatert informasjon fra oss her:
Koronaviruset: Stengte skoler og barnehager

Arrangementer høsten 2020
Vi har mange arrangementer planlagt for høsten 2020, og håper det blir mulig å gjennomføre disse som planlagt. Vi fortsetter med åpen påmelding til Nordic Montessori Conference i Bergen i september, men kommer til å forlenge muligheten for Earlybird-pris.

I oktober planlegges et AMI assistentkurs for aldersgruppen 0-3 år, med trainer Tiina Suominen fra Finland. Dette vil etter planen foregå ved Universitetet i Sørøst-Norge, og mer informasjon kommer utover våren.

Vi planlegger også både kurs og webinarer i forbindelse med innføring av revidert læreplan. Egen informasjon er sendt ut til skoler om dette, og mer vil komme etter hvert.

En dom i høyesterett truer mva-kompensasjon for friskoler
I dag har alle skoler godkjent under friskoleloven og opplæringsloven rett til å motta momskompensasjon, som er en viktig del av deres finansiering. Men en dom fattet av Høyesterett rett før jul endrer premissene for retten til å motta momskompensasjon. Premisset er nå at kun skoletilbud som fylkeskommunene, og da i praksis også kommunene, er lovpålagt å tilby vil være berettiget til momskompensasjon. Det betyr at skoler som er godkjent under en alternativ læreplan slik som internasjonale skoler, montessori- og steinerskoler står i fare for miste retten til momskompensasjon. Dette vil i praksis ramme 144 skoler med 15.000 elever. I tillegg vil det skape forskjellige økonomiske rammebetingelser mellom de ulike friskolene.

På bakgrunn av denne dommen var vi i Montessori Norge, sammen med Forum for Friskoler og Steinerskoleforbundet, i møte med Kunnskapsdepartementet den 9. mars. De ga uttrykk for at de deler vår problemforståelse, dette er ikke en tilsiktet situasjon, og vi fikk også inntrykk av vi var på bølgelengde når det gjaldt vårt forslag til løsning, som innebærer en lovendring i form av et nytt ledd i § 2 Virkeområdet i merverdiavgiftskompensasjonsloven:

«h) skoler godkjent under friskoleloven, opplæringsloven og videregående skoler med eksamensrett i henhold til norsk eller internasjonal læreplan.»

Montessori Norge har undersøkt hva 5 ulike representative skoler mottok i momskompensasjon i 2018 – og det viste et gjennomsnitt på 5339 per elev – eller over en halv million på en skole med 100 elever. Det er altså betydelige summer som står på spill.

Kunnskapsdepartementet har sagt de skal ta saken raskt videre med Finansdepartementet. Vi opplever at denne saken kommer til å løse seg slik at alle friskoler beholder retten til momskompensasjon.

Møte med utdanningsdirektoratet 4. mars
Vi hadde nylig et av våre faste møter med direktoratet, sammen med øvrige friskoleorganisasjoner. Også hovedorganisasjonen Virke deltar nå på disse møtene, noe vi synes er veldig positivt. De er en viktig samarbeidspartner for friskolene. I årets første møte ble det blant annet diskutert utfordringer rundt skolebytte på ungdomstrinn, et ønske om gjennomgang av tilskuddsberegningen for friskoler, leksehjelp og inntekter fra tilleggsvirksomhet.

Vi tok også opp utfordringene mange av våre skoler opplever med å få tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret. Denne saken har vært oppe flere ganger, men den ser ikke ut til å løse seg. Utdanningsdirektoratet viser til at dette er vurderinger foretatt av myndighetene som har ansvar for dette regelområdet, og at Udir ikke har hverken mulighet til eller ansvar for å gå videre inn i dette.

Friskoleorganisasjonene må derfor ta dette opp i andre kanaler og saken vil kreve politiske føringer dersom praksis skal kunne endres.

Du kan lese et uformelt referat her: Referat møte Udir og friskoleorganisasjonene 4. mars 2020

Avtalen med PBL
Montessori Norge har en lenger periode hatt en samarbeidsavtale med PBL. Avtalen har både hatt som mål å få flere montessoribarnehager til å melde seg inn i PBL, men også å styrke samarbeidet mellom oss som organisasjoner. Den nye PBL barnehagepensjonen ble fremforhandlet i 2019 og trådte i kraft 1. januar 2020. Samarbeidsavtalen med Montessori Norge opphørte 31. desember 2019. PBL informerte oss om at samarbeidsavtalen ikke ville bli fornyet i 2020. Dette betyr at ingen av medlemsfordelene lenger gjelder for montessoribarnehager uten eget PBL-medlemskap.

Montessoribarnehager som ikke er medlemmer i PBL, men som er kunder og brukere av PBL-produkter vil fremdeles få medlemsrabatten ut april 2020 på alle produktene. Fra mai 2020 gjelder ordinære priser som for alle ikke-medlemmer. PBL tar kontakt med hver enkelt dette gjelder og tilbyr en individuell oppfølging med å beregne medlemskontingent og PBLs barnehagepensjon for hver barnehage. Samarbeidet mellom PBL og Montessori Norge på organisasjonsnivå vil fortsette og styrkes fremover, og vi ser at vi har mange viktige saker vi kan og bør stå sammen om.

Spesialundervisning og finansiering
Statssekretær Anja Johansen i Kunnskapsdepartementet har invitert friskolenes organisasjoner til et møte om dekning av utgifter til spesialundervisning i friskoler. I møtet, som er satt til 30. mars, vil statssekretæren gjerne høre om friskolenes erfaringer med de lovendringene som trådte i kraft høsten 2017, og hun vil orientere om departementets videre oppfølging av saken. Vi avventer nå for å se om situasjonen medfører at møtet må utsettes. Det er en sak vi uansett følger opp i samarbeid med øvrige friskoler.

Ny opplæringslov på høring
Regjeringen oppnevnte 22. september 2017 et utvalg som fikk i oppgave å utrede og vurdere behovet for rettslig regulering av grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen (grunnopplæringen). Utvalgets mandat var å foreslå ny opplæringslov og overordnende prinsipper for regelstyringen av grunnopplæringen. Utvalget leverte sin utredning NOU 2019: 23 Ny opplæringslov til daværende kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner 13. desember 2019. Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av grunnopplæringen.

Montessori Norge ber om medlemmers syn på utvalgets forslag, og kommer til å gi innspill på høringen på vegne av montessoriskoler. Fristen for å gi høringsuttalelse er 1. juli 2020, og vi må derfor ha innspill fra våre medlemmer i god tid før det.

Referansegruppe for oppfølging av OECD-prosjektet til støtte for implementering av ny kompetansemodell – DeKomp.
Daglig leder i Montessori Norge, Nina Johansen, deltar i en referansegruppe i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og OECD rundt implementering av den nye desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling. Nina er representant på vegne av alle friskolene i Norge. Vi har spilt inn de utfordringene vi ser at mange av våre skoler og andre friskoler har, og forsøkt å komme med forslag til hvordan vi kan sørge for at kompetansehevingen blir relevant og nyttig for våre medlemmer.

Noen temaer som ble diskutert i forrige møte, i slutten av februar 2020:

Hva menes egentlig med skolebasert kompetanseheving? Dette praktiseres og forstås ulikt flere steder i landet. Det er også svært ulik praksis når det gjelder hvordan man organiserer samarbeidsforum og i hvilken grad disse fungerer etter hensikten. Det ble diskutert i hvilken grad lærernes behov og stemmer blir hørt når beslutninger tas, og i hvilken grad universiteter og høgskoler får for mye «makt i denne ordningen.

Det er helt tydelig at hovedfokus for mange når det gjelder kompetanseheving er knyttet til fagfornyelsen og innføring av nye læreplaner. Det ble vist en statistikk over de kompetansehevingstiltak som er gjennomført hittil og den viste at opp mot 90% av midlene var rettet mot eller knyttet til fagfornyelsen. Dette er en utfordring vi stadig peker på, og vi har sagt tydelig fra at vi mener det er behov for egne ordninger for friskoler med alternative læreplaner. Våre skoler vil ha liten nytte av kompetanseheving rettet mot fagfornyelsen, og i et samarbeidsforum med offentlige skoler vil deres stemme i liten grad bli hørt.

Vi har derfor gjentatte ganger foreslått at det bør vurderes en ordning der friskolene, spesielt montessoriskoler og steinerskoler, i større grad kan danne egne nettverk. Forbundene kan også spille en rolle i en slik ordning. Vi opplever en viss forståelse for problematikken, men ingen umiddelbar vilje til å finne løsninger. For å ha mer tyngde bak våre argumenter ønsker vi nå å gjennomføre en spørreundersøkelse blant våre medlemmer hvor vi kartlegger status. Dette vil kunne synliggjøre i hvilken grad montessoriskoler og steinerskoler tar del i kompetanseheving gjennom ordningen i dag, om dette er nyttig og hva som eventuelt er utfordringer. Resultatet vil videreformidles til direktoratet og tas med i det videre samarbeidet i referansegruppen.